Confidex® PV-installaties bijlage
Confidex® PV-installaties bijlage, indien toegepast met PV-onderstelmodules

Confidex® PV-installaties bijlage, indien toegepast met PV-onderstelmodules

Dit document is een aanvulling op de Confidex® Garantie en dient in samenhang met de Confidex® Garantie van Tata Steel te worden gelezen.

Deze bijlage maakt deel uit van de Confidex® Garantie en voorziet in aanvullende voorwaarden op de Confidex® Garantie voor gebruik van Colorcoat HPS200 Ultra® en 3-laags Colorcoat Prisma® Solid, Metallic en Matte kleuren gelanceerd op 1 oktober 2017 toepasbaar voor zowel dak of gevel met een PV-installatie. Vanwege de potentieel agressievere omgeving onder, achter en naast de PV-installatie, zijn aanvullende bepalingen en voorwaarden nodig om de toegenomen risico's van corrosie en aantasting van de Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® te beperken als gevolg van verminderde reiniging door natuurlijke afwatering.


De montage van een PV-installatie op een dak en gevel zal waarschijnlijk resulteren in ongelijke kleurvervaging tussen oppervlakken van het dak of gevel die aan zonlicht en natuurlijke verwering zijn blootgesteld, en oppervlakken van het dak of gevel die in de schaduw van de PV-installatie komen te liggen. Dit verschil in kleurvervaging is normaal en te verwachten .


Indien een vervangende Confidex® Garantie, waarin dit bijlage is opgenomen, wordt afgegeven ten behoeve van het nadien aanbrengen van een PV-installatie op een Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® dak of gevel, dan is die vervangende garantie geldig voor de duur van de resterende periode van de oorspronkelijke garantie.

Voorwaarden en bepalingen

1. De garantie is van toepassing op Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® Solid, Metallic en Matte kleuren toepasbaar op dak en gevel waarop PV-panelen boven op een geschikt onderstel zijn gemonteerd en indirect aan de bekledingsplaten/-panelen zijn bevestigd. De garantie geldt niet voor Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® waarop een PV-systeem rechtstreeks is gemonteerd/gelijmd. De garantie geldt niet voor daken of gevels waarop een PV-installatie wordt geïnstalleerd als de externe bekledingsplaten/-panelen niet met Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® zijn vervaardigd.

2. De PV-installatie moet zodanig worden geïnstalleerd dat effectieve reiniging en onderhoud kan plaatsvinden, met inbegrip van eventuele toekomstige reparaties of onderhoudswerkzaamheden die volgens de garantie kunnen worden verlangd. Veilige toegang en dakveiligheidssystemen dienen te worden overwogen en de Veiligheids- en Gezondheidsaanbevelingen van het gebouw dienen alle details te bevatten m.b.t. ontwerpoverwegingen en risicobeheersingsmaatregelen om inspectie, reiniging en constructiewerkzaamheden aan het gebouw te allen tijde mogelijk te maken. Met name bij het ontwerp van de PV-installatie dient men voldoende rekening te houden met de noodzaak om onder de PV-panelen de opbouw van verontreinigingen en vuilresten te kunnen verwijderen die de ongeldigheid van de garantie tot gevolg zouden kunnen hebben.

3. In het onwaarschijnlijke geval van schade ontstaan ​​door het falen van enige oppervlaktes van de bekleding onder of naast de PV-installatie, is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw om veilige en adequate toegang te bieden om Tata Steel onderzoek te laten uitvoeren en zonodig corrigerende maatregelen te nemen indien die noodzakelijk worden geacht. In ieder geval is het niet de verantwoordelijkheid van Tata Steel om PV-panelen, montagebeugels/frame of bekabeling te verwijderen of te vervangen om de reparatie of vervanging van bekledingsplaten of -panelen te vergemakkelijken.

4. Oppervlakken van de gevelbekleding die door de PV-installatie worden beïnvloed, mogen niet worden beschouwd als "onderhoudsvrij om de geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden" omdat juist op die plaatsen meer kans bestaat op het ophopen van verontreinigingen en vuilresten en ze in mindere mate bloot zijn gesteld aan regenval. Bijgevolg dient de dak- en gevelsystemen onder PV-installaties regelmatig te worden schoongemaakt en dient men een nauwkeurige administratie van de reiniging bij te houden voor toekomstig gebruik. De frequentie van het onderhoud en de reinigingswerkzaamheden dient te worden afgestemd op de plaatselijke milieu-omstandigheden.

Bijzonder zware omgevingen, waaronder (maar niet beperkt tot) zware industriële condities, plaatsen met zoutafzettingen en gebieden die onderhevig zijn aan vallende bladeren zullen onvermijdelijk strenger en vaker aandacht moeten krijgen teneinde de voortdurende geldigheid van de garantie te kunnen waarborgen. Reiniging en onderhoud dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding van Tata Steel betreffende Inspectie en Onderhoud, die integraal deel uitmaakt van deze garantie. Deze handleiding kan worden geraadpleegd via www.colorcoat-online.nl/onderhoud

5. De garantie geldt niet voor defecten of schade veroorzaakt door of als gevolg van een wijziging van het Colorcoat HPS200 Ultra® en of Colorcoat Prisma® producten ten gevolge van het aanbrengen van een PV-installatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) perforaties voor het bevestigen van beugels, extra bevestigingsmiddelen, kabeldoorvoeren en bijbehorende afdichtingsmiddelen.

Technische vragen kunnen worden gericht aan:

Colorcoat Connection® helplijn
T: +31 (0)251 492206 (NL) / +32 (0)3 280 80 16 (B)
E: colorcoat.connectionEU@tatasteeleurope.com
W: www.colorcoat-online.com

Handelsmerken van Tata Steel UK Limited

Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma en Confidex zijn gedeponeerde handelsmerken van Tata Steel UK Limited.

Tata Steel UK Limited is geregistreerd onder nummer 2280000 bij het registratiekantoor op 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, Engeland.

Copyright 2020 Tata Steel
Language Dutch 0720

Categorieën