Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Standard salgsvilkår for verdensomspennende leveranser som gjelder alle ordrer akseptert av Tata Steel Norway Byggsystemer AS («Vilkårene»)

I disse Vilkårene menes med «Selger» Tata Steel Norway Byggsystemer AS (Org.nr. 959 807 949. Adresse: Røraskogen 2, 3739 Skien, Norway). Andre betegnelser som brukes i disse Vilkårene, er definert i Vilkår 29.

Utforming av kontrakten

1. Alle kontrakter om Selgerens salg av varer, uansett utforming, skal omfattes av disse Vilkårene. Vilkår eller betingelser i Kjøperens ordre eller annen dokumentasjon som ikke er i samsvar med disse Vilkårene, skal ikke gjelde.

Leveringstid

2. Datoer eller tidsrom for levering er omtrentlige og er kun til opplysningsformål, og er ikke av vesentlig betydning i disse Vilkårene.

3. En forsinkelse i leveransen, herunder levering senere enn datoen eller datoene fastsatt i Kontraktsdokumentene, skal ikke utgjøre et kontraktsbrudd eller gi Kjøperen rett til å heve kontrakten eller til andre misligholdsbeføyelser, med mindre Selgeren har garantert levering til leveringsdatoen ved garanti angitt i Kontraktsdokumentene, som uttrykkelig endrer bestemmelsene i Vilkår 2 og i dette Vilkår 3.

4. Dersom produksjonen eller behandlingen av noen av varene, eller leveringen av noen av varene til Selgerens anlegg eller til Kjøperen på annet sted, enten av Selgeren, et tilknyttet selskap eller en uavhengig transportør, direkte eller indirekte hindres av brann, naturkrefter, krig, sivil urolighet, streik, lockout, arbeidskonflikter, mangel på råvarer eller drivstoff (til tross for at Selgeren har truffet alle rimelige tiltak for å skaffe slike råvarer eller drivstoff), mangel på arbeidskraft, havari eller delvis svikt i anlegg eller maskiner, sent mottak av Kjøperens spesifikasjoner eller annen nødvendig informasjon, lover, pålegg eller forskrifter fra statlige myndigheter, direktiver eller beslutninger fra EU-kommisjonen, forsinkelse hos agenter, underleverandører eller leverandører, eller av andre grunner utenfor det som med rimelighet kan anses som Selgerens kontroll eller kontrollen til noen av Selgerens tilknyttede selskaper forbundet med produksjon, behandling eller levering av varer, skal leveringstiden for varene, til tross for eventuell garanti angitt i Kontraktsdokumentene som uttrykkelig endrer Vilkår 2 og 3, utsettes med en rimelig periode, og garantien skal anses å være endret tilsvarende.

Kansellering av levering

5. Dersom det er sannsynlig at levering av varer vil bli forsinket på grunn av årsakene eller hendelsene angitt i Vilkår 4, og:

(a) Selgeren ikke har foretatt levering, eller ikke er ferdig med produksjonen eller behandlingen av varene, eller varene er tapt, ødelagt eller permanent skadet etter at produksjonen eller behandlingen er ferdigstilt, og

(b) forsinkelsen sannsynligvis vil vedvare så lenge at Kjøperen trenger å skaffe erstatningsvarer fra en annen kilde enn Selgeren, og

(c) Kjøperen kan godgjøre overfor Selgeren at gjennomføringen av Kjøperens virksomhet trolig vil bli alvorlig påvirket av leveringsforsinkelsen, eller at Kjøperen står i fare for å misligholde en kontraktsforpliktelse overfor en tredjepart som følge av den,

skal Selgeren på forespørsel fra Kjøperen samtykke til kansellering av leveringen av disse varene.

Dersom noen av årsakene eller hendelsene som fremgår av Vilkår 4, fører til eller sannsynligvis vil føre til en forsinkelse i leveringen på mer enn 30 dager, skal Selgeren ha rett til å annullere leveringen av disse varene og har ikke noe ansvar overfor Kjøperen hva gjelder salg av varene.

Leveringsmetode

6. a) Selgeren forbeholder seg retten til å levere varene fra sine anlegg eller fra noen av sine tilknyttede selskapers anlegg. Med mindre Kontraktsdokumentene angir noe annet, skal transportmetoden være ut fra Selgerens skjønn og for Kjøperens regning. Dersom Kontraktsdokumentene fastsetter at Kjøperen skal hente varene fra Selgerens aktuelle anlegg, eller dersom Kontraktsdokumentene ikke inneholder bestemmelser om levering og Selgeren ønsker det, skal Kjøperen hente varene omgående etter å ha blitt varslet av Selgeren om at varene er klare til å hentes. Dersom varene ikke er hentet av Kjøperen innen 3 dager etter slikt varsel, kan Selgeren sende varene selv for Kjøperens regning og risiko (dersom leveringsadresse for varene ikke er angitt av Kjøperen, til den av Kjøperens adresser som Selgeren velger), eller lagre dem for Kjøperens regning og risiko, og varene skal i så fall anses som levert.

(b) Selgeren forbeholder seg retten til å belaste Kjøperen for kostnader, gebyrer eller utgifter som Selgeren pådrar seg, herunder (men ikke begrenset til) kostnader, gebyrer eller utgifter som påløper som følge av lagring av varene, tilbakeholdelse av kjøretøy eller lastevogn eller overliggetid for skip, i hvert tilfelle som følge av handlinger eller unnlatelser fra Kjøperen eller Kjøperens hjelpere eller representanter, herunder Kjøperens manglende aksept av levering av varer, eller som følge av spesielle krav eller bestemmelser som ikke er angitt i Kontraktsdokumentene.

(c) Når Kontraktsdokumentene angir levering av varene på andre steder enn Selgerens eller et tilknyttet selskaps anlegg, skal Selger vurdere et krav fra Kjøperen om erstatning for tap eller skade under transitt bare dersom Kjøperen:

 • i tilfelle tap varsler Selgeren innen 21 dager etter å ha mottatt varsel eller annen melding om utsendelse av varer fra Selgeren, eller i tilfelle av skade innen 7 dager etter levering av varene, og
 • når varene transporteres av en uavhengig transportør, på alle måter overholder transportørens vilkår for å melde krav om tap eller skade under transitt.

(d) Eventuell sjøforsikring som skal tegnes av Selgeren i henhold til Kontraktsdokumentene, skal, med mindre annet er avtalt i Kontraktsdokumentene, ligge 10 % over fakturaprisen og dekke varene fra tidspunktet da transitten av varene til bestemmelsesstedet angitt i Kontraktsdokumentene, starter, som fastsatt og innlemmet i Institute of London Underwriters’ fraktklausuler, krigsklausuler og streikeklausuler, som gjelder på forsendelsestidspunktet.

(e) Bortsett fra avvik som gjøres i disse Vilkårene eller slik det ellers er avtalt i Kontraktsdokumentene, skal eventuelle begreper som er definert i den aktuelle utgaven av Incoterms som gjelder på datoen for Selgerens ordrebekreftelse, som CIF og CFR, ha den betydning de har fått gjennom slike Incoterms når de brukes i noen av Kontraktsdokumentene.

Suksessive leveranser

7. Hver dellevering eller suksessive leveranse av varene skal anses å være solgt i henhold til en egen kontrakt.

Spesifikasjoner og standarder

8. Dersom annet ikke følger av disse Vilkårene, skal varer som leveres av Selgeren på leveringsdatoen oppfylle alle spesifikasjoner og standarder angitt av Selgeren i Kontraktsdokumentene.

Garantier

9. (a) Med mindre partene i Kontraktsdokumentene uttrykkelig har avtalt å endre dette Vilkåret, uansett bestemmelsene i Vilkår 8 over, skal alle vilkår, garantier, erklæringer eller løfter som angår varenes kvalitet, egnethet eller formålstjenlighet uansett når eller hvordan dette kommer til uttrykk eller som kan være underforstått gjennom lov, handelspraksis eller annet er herved unntatt, bortsett fra dersom slike unntak hindres ved lov. 

(b) Uten at det berører det foregående, skal ingen erklæring eller forpliktelse som finnes i en nasjonal standard, nasjonal utgave av en europeisk standard, ISO-standard eller annen standard eller teknisk spesifikasjon med hensyn til varenes formålstjenlighet, utgjøre et grunnlag for juridisk ansvar for Selgeren, bortsett fra dersom slike unntak hindres ved lov. Kjøperen skal forvisse seg om at varene er egnet for de produkter eller bruksområder de er tiltenkt før de tas i bruk.

Testing og undersøkelser

10. Dersom Kontraktsdokumentene tillater testing eller undersøkelse av varene av eller på vegne av Kjøperen før levering (enten på Selgers anlegg eller annet sted), skal Kjøperen undersøke og/eller teste varene innen 7 dager etter å ha blitt varslet av Selgeren om at varene er tilgjengelige for undersøkelse eller testing. Dersom Kjøperen ikke undersøker eller tester varene i løpet av tidsrommet angitt av Selgeren i varselet, eller dersom Kjøperen innen 14 dager etter slik undersøkelse eller testing ikke varsler Selgeren om at varene ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, og angir grunnene til dette, skal Kjøperen anses å ha endelig akseptert varene og har ikke rett til å avvise varene på grunnlag av det som en slik undersøkelse eller testing har eller ville ha avdekket.

Aksept av varer

11. Kjøperen skal anses å ha akseptert varene og at varene er i samsvar med Kontraktsdokumentene, med mindre:

(a) Kjøperen varsler i henhold til Vilkår 10, eller

(b) Kjøperen, dersom det er en mangel i varenes kvalitet eller tilstand, eller dersom varene ellers ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, og denne mangelen eller manglende samsvar var åpenbar ved grundig undersøkelse eller rimelig testing av varene (eller ville ha vært det hvis en grundig undersøkelse eller rimelig testing var blitt utført), varsle Selgeren om mangelen eller manglende samsvar innen 21 dager etter å ha mottatt varene og i alle tilfeller før de blir tatt i bruk eller videresolgt, og deretter gir Selgeren rimelig mulighet til å undersøke eller teste varene før de tas i bruk eller videreselges, eller

(c) Kjøperen, dersom det er en mangel i varenes kvalitet eller tilstand, eller varene på annen måte ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, og denne mangelen ikke var åpenbar ved grundig undersøkelse eller rimelig testing av varene (eller ikke ville ha vært det hvis grundig undersøkelse eller rimelig testing var blitt utført), varsler Selgeren om mangelen eller manglende samsvar omgående etter å ha oppdaget den og i alle tilfeller ikke senere enn 12 måneder etter å ha mottatt varene, og deretter gir Selgeren rimelig mulighet til å undersøke varene. Kjøperen skal gi Selgeren denne muligheten selv om varene er blitt inkorporert i en tredjeparts varer eller eiendeler, eller befinner seg i en tredjeparts lokaler eller på en tredjeparts eiendom.

Vekt og mengde

12. Med mindre Kontraktsdokumentene angir noe annet, skal Selgeren ha rett til å velge på hvilket grunnlag prisen på varene skal beregnes, og dette kan innebære at pris beregnes på et grunnlag som tar hensyn til alle tillatte standardtoleranser i bransjen som gjelder for slike varer, herunder vekt, lengde, tykkelse, vraking og/eller emballasje av varer.

(b) Vekten eller mengden av varene som er påtrykt Selgerens forsendelsesvarsel eller følgeseddel skal være endelig med mindre Kjøperen har varslet Selgeren om eventuelle avvik i vekt eller mengde innen 14 dager etter mottak av varene, og har gitt Selgeren rimelig mulighet til å bekrefte vekten og/eller mengden av varene som verifiseres før de er blitt tatt i bruk, behandlet eller solgt.

(c) Med mindre Kontraktsdokumentene utrykkelig angir noe annet, skal levering til Kjøperen av en vekt eller mengde av varer som er opptil 10 % mindre eller større enn det Selgeren har avtalt å selge, ikke utgjøre et brudd på kontrakten fra Selgerens side eller gi Kjøperen rett til å avvise varene som leveres. Dersom det forekommer slikt avvik fra hva Selgeren har avtalt å selge, skal fakturaprisen justeres tilsvarende.

Misligholdsbeføyelser

13. Forutsatt at Kjøperen har oppfylt kravene i Vilkår 10 eller 11 (etter hva som er relevant), og med forbehold om bestemmelsene i Vilkår 16, hvis varene (eller deler av dem) ved levering har mangler når det gjelder kvalitet eller tilstand eller (bortsett fra avvik i vekt eller mengde) ellers ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene,

(a) dersom Selgeren og Kjøperen er enige, plikt til å akseptere varene til en avtalt verdi, eller

(b) dersom Selgeren og Kjøperen ikke er enige innen 21 dager etter at Kjøperen varslet Selgeren i henhold til Vilkår 10 eller 11 (etter hva som er relevant), rett til å returnere de aktuelle varene til Selgeren, og deretter skal Selgeren, etter Selgerens skjønn, enten

 • reparere varene for Selgerens regning,
 • tilbakebetale Kjøperen, eller utstede en kreditnota for fakturaprisen for varene (inkludert frakt) og alle rimelige transportkostnader som Kjøperen påføres for å transportere de aktuelle varene fra stedet de opprinnelig ble levert, til det av Selgerens anlegg de ble sendt fra, eller til et annet sted angitt av Selgeren, eller
 • levere nye, tilsvarende varer til det opprinnelige leveringsstedet så snart som praktisk mulig.

Ansvarsbegrensning

14. (a) Tilsagnene i Vilkår 13 er gitt i stedet for andre misligholdsbeføyelser som Kjøperen kan ha (enten gjennom kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller annet) og skal være Kjøperens eneste misligholdsbeføyelse med hensyn til varer (eller deler av disse) som har mangler i kvalitet eller tilstand eller ellers ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene.

(b Selgerens (og dennes tilknyttede selskapers) ansvar overfor Kjøperen når det gjelder:

 • slike mangler og manglende samsvar, og
 • i tilfelle Selgeren ikke har rett til å påberope seg bestemmelsene i Vilkår 14(c) nedenfor, skal alle tap, skader eller utgifter som Kjøperen utsettes for eller påføres (herunder tap av fortjeneste, inntekt eller goodwill), uansett hvordan slike tap, skader eller utgifter har oppstått (herunder kontraktsbrudd, uaktsomhet eller brudd på noen av Selgerens plikter, uansett hvilke),

uansett formål (herunder i henhold til den aktuelle kontrakten og ved uaktsomhet eller annet erstatningsrettslig forhold) være begrenset til den laveste av kostnadene for å: (a) avhjelpe feil ved varene, (b) tilbakebetale eller utstede kreditnota for fakturaprisen for varene, eller (c) levere nye, tilsvarende varer i samsvar med Vilkår 13.

(c) Ikke under noen omstendighet skal Selgeren (eller noen av dennes tilknyttede selskaper) ha ansvar for tap, skader eller utgifter som Kjøperen utsettes for eller påføres (herunder tap av fortjeneste, inntekt eller goodwill), uansett hvordan slike tap, skader eller utgifter har oppstått (herunder kontraktsbrudd, uaktsomhet eller brudd på noen av Selgerens plikter), bortsett fra slik det er fastsatt i Vilkår 14 (a).

(d) Ingenting i disse Vilkårene skal utelukke eller begrense Selgerens ansvar for dødsfall eller personskade som forårsakes av Selgerens uaktsomhet eller som ellers er forbudt ved lov.

(e) Vilkår 14(a)–(d), Vilkår 9(a) og (b) og Vilkår 24(a)–(e) skal fortolkes individuelt og som separate kontraktsvilkår. Disse Vilkårene skal videreføres etter kontraktens avslutning, uansett grunn.

15. Kjøperen samtykker i å erstatte og holde Selgeren skadesløs mot alle krav, fordringer, rettsforfølgelse og søksmål som kan være reist eller ført mot Selgeren av enhver person, herunder kjøpere av varene eller produkter som lages av disse, som følge av bruk av slike varer eller produkter der disse varene brukes eller som følge av overtredelser av patenter, varemerker eller merkenavn, opphavsrett og lignende, eller en latent eller skjult mangel i kvaliteten på nevnte varer eller avledede produkter, eller farlige forhold knyttet til dette, og Kjøperen skal dekke kostnader, gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer) og utgifter, saksomkostninger, tilkjennelser og bøter for og på vegne av Selgeren, når de påløper eller forfaller.

Annensortering («non-prime»)

16. Varer som selges som «annensortering» («non-prime») eller varer som er akseptert av Kjøperen i henhold til Vilkår 13, og som Selgeren og Kjøperen er enige om er «annensortering» («non-prime»), selges som de er, uten garanti og med alle feil uansett om varene er blitt undersøkt av Kjøperen før levering. Alle erklæringer, spesifikasjoner, beskrivelser eller annen informasjon gitt av Selgeren med hensyn til slike varer, er gitt i god tro, men Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten av disse. Ikke under noen omstendigheter vil Selgeren ha plikt til å erstatte eller reparere slike varer, eller være ansvarlig for krav i forbindelse med dem. Dersom Kjøperen skal videreselge slike varer, skal Kjøperen påse at en bestemmelse tilsvarende dette vilkåret er innlemmet i videresalgsavtalen, med mindre de aktuelle varene eller den del Kjøperen videreselger før de videreselges er brakt i samsvar med anerkjente spesifikasjoner eller standarder.

Forbehold om eiendomsrett

17. (a) Med forbehold om eventuelle Incoterms som uttrykkelig er innlemmet i kontrakten gjennom noen av Kontraktsdokumentene, skal risikoen ved varene overføres til Kjøperen når varene leveres til Kjøperen.

(b) Selgeren og Kjøperen avtaler uttrykkelig at:

(1) før Selgeren har fått full betaling (i kontanter eller klarerte midler) for varene, og

(2) før alle pengebeløp som er forfalt eller som forfaller fra Kjøperen til Selgeren på hvilken som helst konto, er blitt betalt i sin helhet (i kontanter eller klarerte midler),

skal følgende bestemmelser gjelde:

 • Selger skal forbli juridisk og berettiget eier av varene,
 • Kjøperen skal ha rett til besittelse (men ikke eiendomsrett) til varene fra Selgeren, og sikre at varene er tydelig merket og kan identifiseres som Selgerens eiendom,
 • Selgeren kan når som helst få tilbake alle eller deler av varene fra Kjøperen dersom de er i Kjøperens besittelse og dersom noen av hendelsene i Vilkår 18 har inntruffet, og for dette formålet kan Selgeren, dennes hjelpere og representanter ta seg inn på eiendom eller i bygninger der varene befinner seg, og
 • Kjøperen har rett til å avhende slike varer (men kun mellom Kjøperen og dennes kunder) som hovedmann i sin normale forretningsdrift, men denne rettigheten kan opphøre når som helst ved at Selgeren varsler Kjøperen, og den opphører automatisk (uten varsel) når noen av hendelsene i Vilkår 18

Hvert delvilkår 17(b)(1) og (2) og delvilkår 17(b)(ii), (iii) og (iv) skal fortolkes og gjelde som et eget Vilkår, og dersom noen av disse uansett grunn ikke kan håndheves, skal de andre fortsatt være rettskraftige.

Oppsigelse og innstilling

18. Selgeren skal ha rett til, uten at dette berører Selgerens andre rettigheter og misligholdsbeføyelser, enten å si opp helt eller delvis én eller flere kontrakter mellom seg og Kjøperen, eller å innstille ytterligere leveringer i henhold til én eller flere kontrakter ved følgende hendelser:

(a) dersom Kjøperens gjeld til Selgeren er forfalt til betaling, men ikke er betalt,

(b) dersom Kjøperen har unnlatt å levere en remburs, en veksel eller annen sikkerhet som kreves i Kontraktsdokumentene, forutsatt at Selgerens rett til oppsigelse eller innstilling i henhold til dette Vilkåret bare gjelder for den bestemte kontrakten som Kjøperens unnlatelse gjelder for,

(c) dersom garantier eller annen sikkerhet for handel med hensyn til Kjøperens forpliktelser i henhold til kontrakten eller i henhold til Kontraktsdokumentene, annulleres, innstilles eller endres på noen måte,

(d) dersom leveringen (eller eventuelle tiltak som kreves i forbindelse med leveringen) ut fra Selgerens rimelige oppfatning vil innebære en grad av risiko for personers helse og sikkerhet som vil utgjøre et brudd eller et potensielt brudd på noen av Kjøperens og/eller Selgerens juridiske forpliktelser, eller de vil være for store eller urimelige,

(e) dersom Kjøperen har unnlatt å overta varene i henhold til kontrakt mellom Kjøperen og Selgeren på annen måte enn i samsvar med Kjøperens kontraktsfestede rettigheter, eller Kjøperen på annen måte har misligholdt en slik kontrakt,

(f) dersom Kjøperen blir betalingsudyktig eller inngår en gjeldsordning eller akkord (herunder en frivillig gjeldsordning) med sine kreditorer, eller som juridisk person har truffet et vedtak om frivillig avvikling bortsett fra når det utelukkende er med sikte på en frivillig omstrukturering eller dersom det er levert en begjæring om konkurskjennelse eller for at det skal utnevnes en bostyrer eller administrator, eller dersom en slik kjennelse er gitt eller slik utnevnelse er gjort, eller dersom Kjøperen, som enkeltperson eller selskap innstiller betaling av sin gjeld helt eller delvis, eller dersom det er søkt om en midlertidig kjennelse eller det er levert en begjæring om konkurs, eller dersom en slik kjennelse er gitt eller dersom Kjøperen, uansett om denne er en juridisk person eller ikke, skal gjennomføre eller være underlagt tilsvarende handlinger eller saksanlegg i henhold til lovgivning;

(g) dersom det innføres ny, ekstra eller økt skatt, offentlige avgifter, frakt eller toll som etter datoen for anbud eller kontrakten kan bli pålagt varene som skal selges, eller ved salg, levering eller andre handlinger i forbindelse med kontrakter som disse Vilkårene gjelder for, eller ved eksport eller import av varer eller materialer som kreves for å produsere varene, eller

(h) dersom Kjøperen unnlater å oppfylle en anmodning fra Selgeren om forskuddsbetaling eller sikkerhet i henhold til Vilkår 21 nedenfor.

Selgeren skal ha rett til å utøve sin rett til oppsigelse eller innstilling i henhold til dette Vilkåret når som helst i den tiden hendelsen som fører til slike rettigheter, fortsetter og ikke er blitt utbedret, og ved innstilling skal Selgeren ha rett til, som en betingelse for å gjenoppta levering i henhold til en kontrakt med Kjøperen, å kreve forhåndsbetaling av, eller sikkerhet som Selgeren kan kreve for betalingen av, prisen for ytterligere varer.

Dersom Selgeren har rett til å utøve sin rett til oppsigelse eller innstilling i henhold til dette Vilkåret, skal Selgeren videre ha rett til, gjennom å varsle Kjøperen, å behandle alle beløp som skal betales til Selgeren etter en kontrakt mellom Selgeren og Kjøperen, men som ikke da har forfalt, som om de umiddelbart forfaller til betaling.

Betaling og prissetting

19. Kjøperen skal ikke ha rett til å holde tilbake betaling for levering av varer eller annet i henhold til Kontraktsdokumentene, til Selgeren, på grunn av eventuelle omtvistede krav fra Kjøperen angående mangelfulle varer eller andre angivelige brudd på Kontraktsdokumentene, og Kjøperen skal heller ikke ha rett til å motregne mot beløp som skal betales til Selgeren for levering av varer eller annet i henhold til Kontraktsdokumentene, eventuelle pengebeløp som på det tidspunktet ikke skal betales av Selgeren eller som Selgeren bestrider ansvaret for.

20. (a) Prisen som skal betales av Kjøperen for hver levering skal være den prisen som er fastsatt i Kontraktsdokumentene med tillegg av merverdiavgift og andre avgifter i forbindelse med salg eller levering av varer, som Selgeren plikter å betale, og frakt og andre gebyrer som er angitt i Kontraktsdokumentene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i Kontraktsdokumentene, skal prisen for hver levering (inklusive merverdiavgift, andre avgifter, frakt og andre gebyrer) betales i sin helhet og være mottatt av Selgeren senest 30 dager etter fakturadatoen. Selgeren skal ha rett til å belaste renter på eventuelle beløp som ikke er betalt. Rentene skal beregnes i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (1976-12-17-100, slik den til enhver tid kan være endret).

(b) Selgeren skal videre ha rett til å få tilbakebetalt fra Kjøperen alle kostnader som Selgeren har pådratt seg eller som er påløpt på Selgerens vegne ved inndriving av beløp som ikke er betalt i sin helhet, når dette beløpet forfaller til betaling, og Kjøperen skal holde Selgeren skadesløs for alle slike kostnader.

(c) Betaling skal gjøres i NOK eller i valutaen som er angitt i Kontraktsdokumentene. Med forbehold for hva som angis i Vilkår 19 skal dette beløpet ikke være gjenstand for rabatt eller fradrag, bortsett fra slik Selgeren har samtykket til i Kontraktsdokumentene.

21. Selgeren kan når som helst, enten før påbegynt gjennomføring av kontrakten eller delvis gjennomføring, kreve fra Kjøperen, helt eller delvis, en forskuddsbetaling eller en garanti som Selgeren aksepterer, for at Kjøperen skal oppfylle sine forpliktelser overfor Selgeren på en tilfredsstillende måte. Selgeren har ingen plikt til å begrunne sitt krav om slik forskuddsbetaling eller garanti.

Varsler

22. (a) Med mindre annet uttrykkelig er angitt i noen av Kontraktsdokumentene, skal et varsel i forbindelse med kontrakten bare være gyldig dersom det er skriftlig. E-post og varsler som er gitt gjennom Selgerens elektroniske datautvekslingssystem er tillatt.

(b) Varsler i forbindelse med kontrakten eller noen av Kontraktsdokumentene skal sendes til en part på den adresse eller nummer og til den kontaktperson som er angitt i Kontraktsdokumentene, under den forutsetning at en part kan endre sin kontaktinformasjon for varsling ved å underrette den andre parten om endringen i samsvar med dette Vilkåret.

Tredjepartsrettigheter

23. Selgeren og Kjøperen samtykker i at dersom noen vilkår i kontrakten eller noen vilkår i Kontraktsdokumentene hevder å gi en fordel til en person som ikke er part i kontrakten (en «tredjepart»), skal dette vilkåret ikke kunne gjøres gjeldende av en slik tredjepart.

Hele avtalen

24.(a) Kontraktsdokumentene skal utgjøre den fullstendige og eneste avtalen mellom partene i forbindelse med innholdet i kontrakten.

(b) Kjøperen kan ved inngåelse av kontrakten ikke påberope seg erklæringer forut for kontraktsinngåelsen som ikke er angitt i Kontraktsdokumentene.

(c) Bortsett fra i tilfelle av bedrageri har ingen av partene rett til å anlegge søksmål mot en annen part til denne avtale på grunn av konflikter som oppstår gjennom eller i forbindelse med erklæringer forut for kontraktsinngåelsen, bortsett fra i den grad de er gjentatt i Kontraktsdokumentene.

(d) For dette Vilkårets formål skal «erklæring forut for kontraktsinngåelsen» omfatte alle utkast, avtaler, forpliktelser, fremstillinger, garantier, tilsagn, forsikringer eller ordninger av alle slag, enten de er skriftlige eller ikke, tilknyttet innholdet i kontrakten, som er utferdiget eller gitt av noen person på noe tidspunkt før datoen for denne avtalen.

(e) Dersom Selgeren gir opplysninger eller råd til Kjøperen i forbindelse med levering av andre varer enn det som kreves i Kontraktsdokumentene, har Selgeren ikke noe ansvar for eventuelle unøyaktige, villedende eller ufullstendige opplysninger eller råd. Før Kjøperen kan stole på opplysninger eller råd som Selgeren eller eventuelle tilknyttede selskap kan ha gitt, skal Kjøperen forvisse seg om at opplysningene eller rådene er nøyaktige og passende.

Ingen avkall

25. Rettighetene til Selgeren eller Kjøperen skal ikke berøres eller begrenses av noen ettergivelse eller avståelse som er gitt av en av partene til den andre, og ingen avkall fra en av partene med hensyn til noe brudd skal fungere som et avkall når det gjelder etterfølgende brudd. Alle avvik og endringer fra vilkårene i kontrakten må være avtalt mellom partene i et Kontraktsdokument.

Bestemmelsenes uavhengige gyldighet

26. Dersom noen av bestemmelsene i kontrakten skulle anses å være virkningsløse, ikke rettskraftige eller på annen måte ugyldige, skal alle de andre bestemmelsene i kontrakten, og resten av bestemmelsen der virkningen av en del av den anses å være virkningsløs, ikke rettskraftig eller på annen måte ugyldig, fortsatt ha full gyldighet.

Lovvalg og jurisdiksjon

27.(a) Kontrakten og Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene) skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i Norge, unntatt bestemmelsene om lovvalg. Lov om kjøp (1988-05-13-27, slik den til enhver tid kan være endret) og CISG (FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp) skal ikke gjelde for kontrakten og/eller Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene) og holdes herved utenfor.

(b) Konflikter, tvister eller krav som oppstår som følge av eller knytter seg til kontrakten og/eller Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene), eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet av kontrakten og/eller Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene), skal bli endelig avgjort ved voldgift i samsvar med voldgiftsreglene for Instituttet for Voldgift til Oslo Chamber of Commerce ("OCC"). Voldgiftssetet skal være i Oslo, og voldgiftsspråket skal være engelsk. Voldgiftsdomstolen skal bestå av tre voldgiftsdommere, med mindre OCC etter e

 

 

 

 

Kjøpsvilkår for kjøp  av varer og tjenester

I. TOLKNING

1.1 Definisjonene og reglene for tolkning nedenfor gjelder for disse vilkårene.

Kjøper: Tata Steel Norway Byggsystemer AS (med mindre annet er angitt i Innkjøpsordren).

Kontrakt: Innkjøpsordren samt Selgers aksept av Innkjøpsordren.

Varer: alle varer som det er avtalt i Kontrakten skal kjøpes av Kjøperen fra Selgeren (herunder en del eller deler av disse), herunder varer som kreves levert ved utførelse av Tjenestene, og varer som returneres til Selgeren for reparasjon i samsvar med Kontrakten, som ytterligere beskrevet i eventuelle Spesifikasjoner.

Lovgivning: all lovgivning (primær eller sekundær), vedtak, direktiv eller andre juridiske eller rettslige krav i relevante jurisdiksjoner, fra tid til annen.

Innkjøpsordre: Kjøperens skriftlige instruks (som for denne definisjonens formål omfatter elektronisk kommunikasjon) til Selgeren om å levere Varene og/eller Tjenestene, som omfattes av disse vilkårene (herunder tilleggene) og Spesifikasjonen.

Representant: når det gjelder Kjøperen og Selgeren, personene identifisert på Innkjøpsordren som henholdsvis Kjøperens og Selgerens representant eller kontaktperson som fastsatt i Kontrakten eller en annen/andre person(er) som er meldt til den andre fra tid til annen.

Selger: personen, firmaet eller selskapet identifisert på Innkjøpsordren som leverandør av Varene eller Tjenestene.

Selger-part: enten (a) Selgeren, (b) en enkeltperson som er ansatt eller engasjert av en annen Selger-part, og (c) en underleverandør, agent, fullmektig, representant eller Selgers tilknyttede selskap som med forhåndsgodkjenning fra Kjøperen er engasjert for å oppfylle Selgerens forpliktelser i henhold til Kontrakten.

Tjenester: alle tjenester avtalt i Kontrakten som skal kjøpes av Kjøperen fra Selgeren, og som er fastsatt i Spesifikasjonen eller skal ytes i forbindelse med levering av Varene som skal leveres.

Anlegg: betyr stedet eller stedene som er identifisert i en eventuell Innkjøpsordre.

Spesifikasjon: Spesifikasjonen eller arbeidsomfanget som er vedlagt eller som det tydelig vises til i Innkjøpsordren, og som omfatter alle dokumenter, standarder og tegninger som det vises til i den.

2. VILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE

2.1 Vilkår 1–19 gjelder alle Kontrakter. I tillegg, når en Innkjøpsordre omfatter.

(a) ytelse av Tjenester, skal Tillegg 1 gjelde, og/eller

(b) innleiing av Kontraktspersonell, skal Tillegg 2 gjelde, og/eller

(c) bestemmelsene om ytelse av Konsulenttjenester, skal Tillegg 3 gjelde.

2.2 Med forbehold om at Kjøperen varsler Selgeren skriftlig og uttrykkelig om at (a) disse vilkårene ikke gjelder for Kontrakten, eller (b) Kjøperen samtykker i å være forpliktet av spesifikke endringer av disse vilkårene som fastsatt i Kontrakten, er disse vilkårene de eneste vilkårene som Kjøperen avtaler med Selgeren, og de skal regulere Kontrakten og utelukke helt alle andre vilkår eller betingelser. Ved motstrid mellom disse vilkårene og en Innkjøpsordre, er det Innkjøpsordren som skal gjelde.

2.3 Hver Innkjøpsordre som Kjøperen sender til Selgeren, skal anses å være et tilbud fra Kjøperen om å kjøpe Varer eller Tjenester i henhold til disse vilkårene, og ingen Innkjøpsordre skal aksepteres før Selgeren, enten uttrykkelig ved å varsle om aksepten eller underforstått ved at Selgeren begynner å oppfylle Innkjøpsordren, aksepterer tilbudet helt eller delvis.

2.4 Ingen vilkår eller betingelser som er påtegnet, levert med eller innbefattet i Selgerens tilbud, bekreftelse eller aksept av en Innkjøpsordre, spesifikasjon eller annet dokument, skal utgjøre en del av Kontrakten, og Selgeren gir avkall på enhver rett som Selgeren ellers ville hatt til å påberope seg slike vilkår og betingelser.

3. GARANTIER

3.1 Selgeren garanterer at Varene og Tjenestene:

(a) ikke skal bli endret uten at Kjøperen har gitt skriftlig samtykke på forhånd,

(b) skal være av beste tilgjengelige konstruksjon, av beste kvalitet og utførelse uten feil eller mangler (herunder latente mangler),

(c) når det gjelder Tjenester, skal utføres med rimelig aktsomhet og kompetanse, i samsvar med allment anerkjent kommersiell praksis og standarder for tilsvarende tjenester,

(d) skal samsvare med Innkjøpsordren (herunder, men ikke begrenset til, Spesifikasjonen, som Selgeren garanterer er nøyaktig og fullstendig i alle vesentlige henseender, og ikke villedende),

(e) når det gjelder Varene, i den grad de består av deler og komponenter som i henhold til Spesifikasjonen eller tegningene må være identiske, skal slike deler og komponenter faktisk være utskiftbare, og anleggsflaten på alle deler og komponenter som vurderes omlevert, skal overflatebehandles i samsvar med eventuelle toleranser som er angitt i Spesifikasjonen eller tegningene,

(f) når det gjelder Varene, skal de være fullstendige og fullt operative, og de skal leveres med alle deler (og også de delene som ikke er angitt i Innkjøpsordren, men som er påkrevd for at de skal fungere som de skal, og også inkludert vanlige sikkerhetsanordninger, spesialverktøy osv.),

(g) skal ledsages av all relevant informasjon, advarsler, instruksjoner og dokumentasjon i forbindelse med sikker bruk, håndtering, lagring, drift, konsum, transport og avhending av Varer eller deler eller materialer, særlig i forbindelse med farlig materiell som vil bli tydelig identifisert for Kjøperen,

(h) skal være fri for KFK-gasser, asbest, haloner og stråling over naturlige bakgrunnsnivåer, med mindre dette er særlig avtalt av Kjøperen,

(i) skal overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale kvalitetssikringsstandarder som fra tid til annen kunngjøres, og som Selgeren er godkjent i henhold til, og som med rimelighet kan kreves av Kjøperen, og

(j) når det gjelder Varer, skal de når de leveres, ledsages av en følgeseddel som blant annet viser Innkjøpsordrenummer og dato for Innkjøpsordren, antall kolli og innhold, og når det gjelder dellevering, gjenstående mengder som gjenstår å levere, og dersom enhetsvekten er på over 1000 kg, skal dette være tydelig merket.

3.2 Selgeren garanterer at Varene og Tjenestene skal overholde all lovgivning som gjelder:

(a) slike Tjenester, inkludert i forbindelse med helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder, eller

(b) slike Varer med hensyn til standarder for design, produksjon, kvalitet, emballasje, transport, levering, merking, helse, miljø og sikkerhet, samt for bruk av slike Varer, som gjelder på leveringstidspunktet.

3.3 Selgeren garanterer at Selger (og alle Selger-parter) til enhver tid og for egen regning skal:

(a) opprettholde alle nødvendige lisenser og tillatelser og sørge for at de ikke fører til eller bidrar til handlinger eller unnlatelser som kan gjøre at Kjøperen misligholder noen lisenser eller samtykker,

(b) utvise god etisk atferd og overholde alle gjeldende lover (herunder, men ikke begrenset til, antikorrupsjonslovgivning) og sørge for at de ikke fører til eller bidrar til handlinger eller unnlatelser som kan gjøre at Kjøperen misligholder gjeldende lovgivning (herunder antikorrupsjonslovgivning),

(c) utvise sikre arbeidsmetoder og i rett tid levere og montere innenfor den opprinnelige kontraktsprisen slike verne- og sikkerhetsanordninger som kan være nødvendige for å overholde bestemmelsene i all helse- og sikkerhetslovgivning, og skal ikke på noen måte ved oppfyllelsen av Kontrakten sette i fare eller gjøre ulovlige inngrep i en annen persons sfære, herunder Kjøperens ansatte eller leverandører,

(d) sikre at den ved oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til Kontrakten, ikke skaper forstyrrelser eller skader industrivirksomheten eller eiendommen på det aktuelle Anlegget,

(e) overholde og sørge for at de ikke fører til eller bidrar til noen handlinger eller unnlatelser som kan gjøre at Kjøperen eller noen av dennes ansatte misligholder Kjøperens vilkår i forbindelse med relevante Anlegg (herunder helse- og sikkerhetsforhold, sikkerhetsstyringssystemer, sikkerhetsbeskrivelser, hygieneregler, sikkerhetsregler) og Kjøperens atferdsregler, etiske regler, regler for gaver og representasjon samt retningslinjer for reiser og utgifter som til enhver tid gjøres tilgjengelig for Selgeren,

(f) bekrefte nøyaktigheten av informasjonen som leveres som en del av en godkjenningsprosess for underleverandører til Kjøperen, eller i samsvar med Kjøperens innkjøpsprinsipper, og skal i Kontraktens løpetid fortsette å overholde kravene i alle godkjenningsprosesser for Kjøpers underleverandører og/eller innkjøpsprinsipper, og omgående varsle Kjøperen om eventuelle endringer i opplysningene gitt under eller etter slike godkjenningsprosesser for Kjøpers underleverandører, eller i samsvar med Kjøperens innkjøpsprinsipper.

(g) bistå Kjøperen (og eventuelle personer utnevnt av Kjøperen) ved gransking av ulykker, eller hendelser, eller tvisteløsninger, og denne bistanden skal inkludere, men ikke være begrenset til, å gjøre personell tilgjengelig for intervju, gi tilgang til dokumenter og registre, gi informasjon som med rimelighet etterspørres av Kjøperen og bistå ved melding som kreves gitt til tilsynsmyndigheter,

(h) varsle Kjøperen så snart Selgeren blir oppmerksom på eventuelle brudd på Lovgivning, eller eventuelle helse- og sikkerhetsrisikoer, eller problemer som oppstår i forbindelse med Varene eller Tjenestene (dette varselet skal ikke frita Selgeren fra noe ansvar eller forpliktelser når det gjelder slike brudd, risikoer eller problemer),

(i) samarbeide med Kjøperen i alle forhold knyttet til Tjenestene,

(j) forutsatt skriftlig godkjenning på forhånd fra Kjøperens representant, utpeke, eller på anmodning fra Kjøperen, omgående skifte ut Selgerens representant, som i henhold til Kontrakten skal ha myndighet til å binde Selgeren kontraktsmessig angående alle forhold knyttet til Kontrakten, og

(k) varsle Kjøperens representant omgående etter at Selgeren blir klar over at Kjøperen ikke overholder eller kanskje ikke overholder noen av Kjøperens forpliktelser, forutsatt at Selgeren ikke skal ha rett til å støtte seg på at slikt varsel fritar Selgeren for å oppfylle i henhold til Kontrakten, bortsett fra i den grad den faktisk begrenser eller hindrer oppfyllelsen av Selgerens forpliktelser.

3.4 Garantiene som er gitt i henhold til Vilkår 3, skal gjelde utover oppfyllelse, aksept eller betaling i henhold til Kontrakten, og skal utvides til eventuelle reparerte eller omleverte Varer eller erstatnings- eller utbedringstjenester levert av Selgeren.

3.5 Selgeren forplikter seg til at vedkommende (og alle Selger-parter) til enhver tid skal tillate Kjøperen eller andre representanter for Kjøperen å få adgang til Selgerens eller Selger-parters (1) lokaler, (2) informasjon og (3) personell for å gi Kjøperen eller Kjøperens representant mulighet til å kontrollere at garantiene gitt under vilkår 3.3(b), (e), (f) og (g), overholdes.

4. FREMDRIFT OG KONTROLL

4.1 Dersom Selgeren ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kontrakten eller kun vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser delvis, eller for sent, skal Selgeren omgående varsle Kjøperens Representant skriftlig om dette, og angi forholdene og omstendighetene som forårsaker slike feil eller forsinkelser. Denne forpliktelsen oppstår også dersom kilden til problemet ligger hos Kjøperen. Dersom Selgeren unnlater å varsle Kjøperens representant, selv om Kjøperen skulle ha blitt gjort oppmerksom på disse forholdene og omstendighetene, kan ikke det at Selgeren påberoper seg forholdene og omstendighetene som det vises til over, utelukke, redusere eller begrense Selgerens forpliktelser i henhold til Kontrakten.

4.2 På anmodning fra Kjøperen skal Selgeren utarbeide en produksjonsplan eller framdriftsrapport, og sende kopier av planen eller rapporten til Kjøperen. Disse planene eller rapportene skal angi:

(a) når det gjelder Varene; fremdriften i tegneprosessen, materialleveransen, virksomheten i verkstedet og leveringsdato, og

(b) når det gjelder Tjenestene; oppstartdato, timeplan og status for Tjenestene, nærmere detaljer om den planlagte arbeidsstyrken, lagring og monteringsområder samt andre ressurser som kreves, og det tidsrommet de kreves i, og

(c) i alle tilfeller, annen informasjon som Kjøperen ber om.

4.3 Når som helst før levering av Varene til Kjøperen eller ferdigstilling av Tjenestene, skal Kjøperen (eller dennes utpekte) ha rett til å kontrollere og teste Varene eller kontrollere arbeidet som utføres ved utførelsen av Tjenestene. Dersom Varene på datoen for kontroll finnes i, eller Tjenestene utføres i, lokalene til Selgeren, Selgerens parter eller dennes eller deres tilknyttede selskaper eller underleverandører, skal Selgeren forsikre seg om at Kjøperen eller dennes utpekte får adgang etter rimelig varsel, og skal sikre at kontrollørene mottar slik informasjon og bistand som de med rimelighet anmoder om i forbindelse med kontroll eller testing av Varene eller Tjenestene.

4.4 Dersom resultatene av slik kontroll eller testing gjør at Kjøperen er av den oppfatning at Varene og/eller Tjenestene ikke er i samsvar med eller neppe vil være i samsvar med Innkjøpsordren, eller med eventuelle Spesifikasjoner eller mønstre som er levert av eller informert fra Kjøperen til Selgeren, eller at Varene og Tjenestene kanskje ikke vil bli levert i tide, kan Kjøperen etter eget skjønn:

(a) underrette Selgeren skriftlig, hvoretter Selgeren omgående skal treffe slike tiltak som er nødvendig for å sikre samsvar,

(b) avvise Varene eller Tjenestene, eller

(c) kreve og bevitne ytterligere testing og kontroll.

4.5 Til tross for slik kontroll eller testing eller erklæringer som avgis av en kontrollør, skal Selgeren fortsatt være fullt ansvarlig for Varene og Tjenestene, og slik kontroll eller testing skal ikke svekke eller på annen måte påvirke Selgerens forpliktelser i henhold til Kontrakten.

5. LEVERING OG MENGDE

5.1 Varene skal leveres i henhold til Incoterms DDP på det sted og tidspunkt som er angitt i Innkjøpsordren, eller til et annet leveringssted som er skriftlig avtalt med Kjøperen før levering av Varene. I tillegg skal Selgeren losse Varene for egen risiko som anvist av Kjøperen. Med mindre annet er fastsatt av Kjøperen i Innkjøpsordren, skal leveringene kun mottas av Kjøperen i normal arbeidstid.

5.2 Selgeren skal levere den mengden som er angitt i Innkjøpsordren. Alle Varer som leveres ut fra et pris-for-vekt-grunnlag, skal leveres ut fra Kjøperens bruvekt. Den registrerte nettovekten skal være vekten angitt i Kontrakten.

5.3 Varene skal være pakket av Selgeren for å sikre at de er i god stand ved ankomst til bestemmelsesstedet. Dersom Selgeren krever at Kjøperen returnerer eventuelt emballasjemateriale til Selgeren, må dette være tydelig angitt på en følgeseddel levert til Kjøperen, og slikt emballasjemateriale skal returneres til Selgeren for Selgerens regning. Dette materialet skal merkes med Selgerens navn og adresse.

5.4 Når Kjøperen samtykker skriftlig til å godta suksessive leveringer, skal Kontrakten tolkes som en enkelt kontrakt med hensyn til hver dellevering. Selgerens unnlatelse av å levere en dellevering skal gi Kjøperen rett til, etter eget skjønn, å behandle hele kontrakten som opphørt.

5.5 Dersom Varene er levert til Kjøperen i en mengde som overstiger det som er bestilt, skal Kjøperen ikke ha plikt til å betale for de overskytende mengdene, og den overskytende mengden skal være for Selgers risiko og stå til rådighet for henting for Selgers regning innen 3 måneder. Kjøperen kan deretter disponere over slike overskytende Varer for Selgers regning.

6. FØLGER AV MISLIGHOLD

6.1 Uten at det berører Kjøperens andre rettigheter i henhold til Kontrakten eller på annen måte, og med forbehold om vilkår 6.2 nedenfor, dersom:

(a) Selgeren ikke overholder garantiene fastsatt i vilkår 3.1, eller

(b) Selgeren ikke overholder de andre bestemmelsene i Kontrakten som det ikke er vist til i vilkår 6.1(a) over, eller noen av Varene eller Tjenestene ellers ikke oppfyller det som fremgår av Kontrakten, skal Kjøperen der det er praktisk mulig, først forsøke å møtes og diskutere situasjonen med Selgeren så snart som mulig, men forbeholder seg retten til å benytte seg av én eller flere avhjelpsmuligheter fastsatt i vilkår 6.3 etter eget skjønn, uansett om noen av Varene eller Tjenestene er blitt akseptert av Kjøperen eller ikke.

6.2 Når vilkår 6.1(a) får anvendelse, skal misligholdsbeføyelser fastsatt i vilkår 6.3 bare være tilgjengelig dersom Kjøperen varsler Selgeren om Varenes eller Tjenestenes manglende oppfyllelse av Kontrakten eller brudd på garantien, før det som kommer sist av:

(a) 12 måneder etter datoen for aksept av aktuelle Varer eller Tjenester,

(b) når Selgeren har reparert eller levert alternative varer eller tjenester i henhold til vilkår 6.3, 12 måneder etter datoen for aksept av disse reparerte eller alternative varene eller tjenestene, eller

(c) når det etter utløpet av den aktuelle perioden nevnt i vilkår (a) eller (b) over i dette vilkår 6.2, fremgår at vilkår 6.1(a) får anvendelse, og Kjøperen ikke med rimelighet kan forventes å ha vært oppmerksom på dette faktum i den aktuelle 12-månedersperioden nevnt i vilkår 6.1(a), seks år etter datoen for aksept av de originale Varene eller Tjenestene, eller av reparerte eller alternative varer og tjenester, etter hva som er relevant.

6.3 Misligholdsbeføyelsene som er tilgjengelige for Kjøperen etter forekomst av en av hendelsene angitt i vilkår 6.1, er:

(a) å avvise Varene (helt eller delvis) og returnere dem til Selgeren for Selgers risiko og kostnad, på grunnlag av at Selgeren omgående skal tilbakebetale til Kjøperen hele beløpet for Varene som er returnert,

(b) å gi Selgeren mulighet til, for Selgers regning, enten å utbedre eventuelle mangler ved Varene eller Tjenestene, eller å levere alternative varer eller tjenester og utføre annet nødvendig arbeid for å sikre at vilkårene i Kontrakten oppfylles i løpet av et rimelig tidsrom angitt av Kjøperen,

(c) å avvise å akseptere ytterligere leveranser av Varene eller etterfølgende utførelse av Tjenestene som Selgeren forsøker å gjennomføre, i hvert tilfelle uten noe ansvar for Selgeren,

(d) å utføre eller sørge for at andre utfører, for Selgers regning, eventuelt arbeid som er nødvendige for at Varene eller Tjenestene skal oppfylle Kontrakten (herunder, men ikke begrenset til, frakt, demontering og montering),

(e) dersom Selgeren (eller en av Selger-partene) ikke oppfyller en garanti angitt i vilkår 3.2 eller 3.3, å varsle (skriftlig eller på annen måte) Selgeren om misligholdet og pålegge Selgeren å innstille oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til denne Kontrakten med umiddelbar virkning, og å treffe slike tiltak som Kjøperen kan anvise for å utbedre misligholdet for Selgers regning,

(f) å søke slik skadeserstatning for skader som kan ha oppstått som følge av Selgerens brudd på Kontrakten,

(g) å skaffe alternative varer eller kjøpe alternative tjenester fra annet sted, og innkreve fra Selgeren eventuelle utgifter som Kjøper med rimelighet har pådratt seg for å skaffe varer og tjenester fra en annen Selger,

(h) i tilfelle Selgeren eller en av Selger-partene misligholder vilkår 3.3 (b), å umiddelbart helt eller delvis å si opp Kontrakten eller å heve Innkjøpsordren, i hvert tilfelle uten noe erstatningsansvar overfor Selgeren, og

(i) i tilfelle Selgeren unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkår 6.3(a)-(h) eller i den grad det finnes annet vesentlig eller vedvarende mislighold fra Selgers side av hans forpliktelser i henhold til Kontrakten, og de, når de kan avhjelpes, ikke er avhjulpet innen 14 dager etter varsling om slikt mislighold, å helt eller delvis å si opp Kontrakten eller å heve Innkjøpsordren, i hvert tilfelle uten noe erstatningsansvar overfor Selgeren.

6.4 Dersom Kjøperen utøver sin rett i henhold til vilkår 6.3(d), skal Kjøperen ha fri bruk av verktøy, utstyr, lagre og andre ting (uansett om disse er eid, leid eller lisensiert av Selgeren eller av en av Selger-partene), som til enhver tid kan brukes i forbindelse med Tjenestene, uten å være ansvarlig overfor Selgeren for rimelig slitasje, og til utelukkelse av Selgers rettigheter for det samme.

6.5 Dersom Innkjøpsordren inneholder en bestemmelse som krever at Selgeren betaler et beløp i konvensjonalbøter dersom Selgeren ikke klarer å oppfylle leveringsdato, resultatnivå, produksjon eller mål, skal Selgeren betale slike beløp som konvensjonalbøter.

6.6 Dersom Kjøperen utøver sine rettigheter i henhold til vilkår 6.3(b), (d) eller (e) over med hensyn til Varer som etter Kjøperens oppfatning ikke oppfyller kravene angitt i Kontrakten, gir Selgeren Kjøperen rett til å benytte de aktuelle Varene frem til de oppfyller disse kravene.

7. PRIS

7.1 Prisen på Varer eller Tjenester skal være angitt i Innkjøpsordren, og med mindre annet er avtalt skriftlig med Kjøperen, skal de være uten merverdiavgift, men inkludere alle andre avgifter.

7.2 Ingen prisendringer eller ekstra avgifter skal aksepteres av Kjøperen med mindre det er avtalt skriftlig.

7.3 Dersom Kontrakten gir Selgeren rett til å innkreve kostnader (inkludert reiseutgifter), skal Kjøperen refundere slike rimelige utgifter som er påløpt i forbindelse med oppfyllelse av Kontrakten som avtalt på forhånd med Kjøperen, og med forbehold om at slike utgifter er angitt nærmere i Selgers faktura og støttebilag eller annen dokumentasjon som leveres. Kjøperen vil bare refundere utgifter med samme beløp som kan kreves tilbakebetalt av ansatte i samsvar med Kjøperens selskapspolicy. For å unngå tvil presiseres det at Selgeren ikke skal inkludere noe fortjenestepåslag eller ekspedisjonsgebyr for noen utgifter.

8. BETALING OG FAKTURERING

8.1 Betaling av ubestridte beløp skal med mindre annet er angitt i Innkjøpsordren, foretas innen tretti dager etter at Kjøperen har mottatt korrekt faktura fra Selgeren, forutsatt at fakturaen oppgir Kjøperens Innkjøpsordrenummer. Med mindre annet er angitt i Innkjøpsordren, skal ingen faktura utstedes før Varene er levert eller Tjenestene utført.

8.2 Uten at det berører andre rettigheter eller rettsmidler, forbeholder Kjøperen seg retten til å motregne beløp som til enhver tid skyldes fra Selgeren til Kjøperen, mot beløp som skal betales fra Kjøperen til Selgeren.

8.3 Dersom noen ubestridte beløp i henhold til Kontrakten ikke er betalt ved forfall, uten at det berører partenes andre rettigheter i henhold til Kontrakten, og forutsatt at Selgeren utsteder en faktura, skal dette beløpet omfatte renter fra forfallsdatoen og til betalingen er utført i sin helhet, både før og etter eventuell dom, med 8 % per år over Norges Banks basisrente. Selgeren har ikke rett til å utsette levering av Varene eller utførelsen av Tjenestene som følge av at det finnes utestående beløp.

9. SKADESLØSHOLDELSE

9.1 Selgeren skal holde Kjøperen og dennes agenter, leverandører, kunder eller tilknyttede selskaper skadesløse mot alle direkte eller indirekte tap, følgetap eller erstatningsansvar (alle disse tre har vilkår som omfatter (men er ikke begrenset til) tap av fortjeneste, forretningsvirksomhet, goodwill og lignende tap), økte kostnader, tap, skader, krav, gebyrer, påkrav, søksmål, kostnader og utgifter (inkludert juridiske og andre profesjonelle honorarer og utgifter) (sammen benevnt som «Tap») som er tilkjent mot eller påløpt eller betalt av Kjøperen og dennes agenter, leverandører, kunder eller tilknyttede selskaper som følge av eller i forbindelse med:

(a) Selgerens (eller en av Selger-partenes) uaktsomhet, mislighold eller brudd på kontrakten,

(b) mangelfull utførelse, kvalitet eller materialer, og

(c) eventuelle krav som reises mot Kjøperen for Tap som Kjøperens ansatte, agenter, leverandører eller eventuelle kunder eller tredjeparter utsettes for, i den grad slike Tap var forårsaket av, knyttet til, eller oppsto fra Varene eller ytelsen av Tjenestene som følge av direkte eller indirekte brudd eller forsømmelser, unnlatelser eller forsinkelse i oppfyllelsen av innholdet i Kontrakten av Selgeren eller en av Selger-partene.

9.2 Selgerens erstatningsansvar overfor Kjøperen i henhold til vilkår 9.1(a) og (b) over (men ikke under noen omstendighet i henhold til noe annet vilkår, herunder vilkår 14.4 og 14.5) skal være begrenset oppad til et beløp på NOK 130 millioner. Denne begrensningen skal ikke gjelde Tap,

(a) som er forårsaket med forsett eller gjennom vesentlig mislighold av Kontrakten av Selgeren eller en av Selger-partene, eller

(b) som oppstår som følge av personskade eller dødsfall, eller

(c) som utelukkende er forårsaket gjennom Selgerens uaktsomhet eller forsettlige mislighold.

10. RISIKO/EIENDOM

10.1 Risikoen for Varene skal fortsette å være hos Selgeren frem til leveringen til Kjøperen er komplett, på stedet eller stedene og på den måten som er angitt i Innkjøpsordren, når risikoen for Varene, med forbehold om vilkår 10.3 nedenfor, skal føres over til Kjøperen.

10.2 Eiendomsretten til Varene skal, med forbehold om vilkår 10.3 nedenfor, føres over til Kjøperen på det tidligste av:

(a) tidspunktet da Varene kan identifiseres som Varene som skal leveres til Kjøperen i henhold til Kontrakten,

(b) Komplett gjennomføring av leveransen som beskrevet i vilkår 10.1 over, og

(c) betaling av prisen eller eventuelle avdrag på prisen.

10.3 Dersom Kjøperen avviser Varer i henhold til disse vilkårene, skal disse Varene anses å være Selgerens eiendom og risiko til enhver tid.

10.4 Varer som leveres av Kjøperen til Selgeren for vedlikehold eller reparasjon, skal fra tidspunktet for henting eller mottak og frem til tilbakelevering, forbli på stedet eller stedene slik Kjøperen har gitt instruks om, og for Selgerens risiko med hensyn til eventuelle tap eller skader.

11. FORSIKRING

11.1 Selgeren skal i Kontraktens gyldighetstid ha forsikring hos et anerkjent forsikringsselskap, som etter Kjøperens rimelige oppfatning er tilstrekkelig til å dekke Selgerens fulle ansvar i henhold til Kontrakten og i alle tilfeller:

(a) bedriftsansvarsforsikring for minst NOK 130.000.000 for en hendelse,

(b) produktansvarsforsikring for minst NOK 130.000.000 for en hendelse, og

(c) arbeidsgivers ansvarsforsikring for et minstenivå på NOK 130.000.000.

11.2 Selgeren skal på anmodning fra Kjøperen fremlegge både forsikringspolisen med opplysninger om dekning og kvitteringen for inneværende års premie. Slik innsynsrett skal ikke frita Selgeren på noen måte fra plikten til å overholde betingelsene i disse vilkårene. Slik forsikring bør utvides til å holde Kjøperen som hovedmann skadesløs.

11.3 Selgeren skal for egen regning forsikre:

(a) alle Varer frem til det tidspunktet leveransen er komplett i samsvar med vilkår 10, og

(b) alle Varer som Kjøperen har levert til ham for reparasjon eller vedlikehold, fra tidspunktet for henting eller mottak av dem og frem til tilbakelevering i samsvar med Kjøperens instrukser, i hvert tilfelle for deres gjenanskaffelsesverdi mot tap, skade eller ødeleggelse som følge av eventuell risiko som kan forsikres, som det med rimelighet kan forventes vil påvirke Varene.

12. TAUSHETSPLIKT

Selgeren skal holde strengt fortrolig all teknisk eller kommersiell knowhow, spesifikasjoner, oppfinnelser, prosesser eller initiativer som er av fortrolig art og som er blitt utlevert til Selgeren av Kjøperen eller dennes agenter eller underleverandører, samt annen fortrolig informasjon vedrørende Kjøperens virksomhet eller dennes produkter som Selgeren kan få tilgang til, og Selgeren skal begrense utleveringen av slikt fortrolig materiale til de av dennes ansatte, agenter eller underleverandører som har behov for å ha kjennskap til dette, med sikte på å frita Selgeren for forpliktelsene overfor Kjøperen, og skal sikre at disse ansatte, agentene eller underleverandørene er underlagt tilsvarende taushetsplikt.

13. KJØPERENS EIENDOM

13.1 I vilkår 13 og 14 menes med «Kjøperens materiell» alle tegninger, materialer, utstyr, m&os

 

Kategorier
For mere information