18 November  2020
Corporate Nieuws

CO2 rechten en Tata Steel

Het kopen en verkopen van emissierechten komt veel voor bij bedrijven zoals het onze om ervoor te zorgen dat we emissierechten matchen met emissies. Tegelijkertijd streven we ernaar om onze uitstoot te verminderen en zetten we daarom volop in op de verduurzaming van onze processen zodat we in 2050 CO2 neutraal staal kunnen maken.

Tata Steel heeft in Nederland een van de meest CO2-efficiënte staalfabrieken en beschikt toch niet over voldoende vrij verstrekte emissierechten per jaar om haar jaarlijkse uitstoot te dekken. De methode voor kosteloze toewijzing is gebaseerd op onrealistische productbenchmarks en kan jaar na jaar worden aangescherpt. Tata Steel IJmuiden heeft een structureel tekort, waardoor zij jaarlijks rechten van de markt moet inkopen. Tata Steel Nederland moest in 2019 voor 22 miljoen euro emissierechten bijkopen, en dit jaar voor 52 miljoen euro.

Tata Steel UK heeft in 2018 en 2019 een historisch overschot aan emissierechten verkocht als onderdeel van de voorbereiding van de beoogde joint venture. De verkochte rechten waren het gevolg van een tijdelijke vermindering van de productie in het VK tijdens de staalcrisis die in 2008 begon.

Momenteel krijgen we minder emissierechten dan we nodig hebben om onze jaarlijkse productie te dekken en onze gratis toewijzing wordt elk jaar verder verlaagd. Dit betekent dat we de komende jaren aanzienlijke hoeveelheden emissierechten zullen moeten kopen - waarvan we verwachten dat de waarde de verkoop van vorig jaar zal overtreffen. Dit zijn kosten die niet worden gedragen door onze concurrenten buiten Europa. 

Zie hieronder de vragen van de Groene Amsterdammer en de antwoorden:

  1. Volgens de jaarverslagen van Tata Steel Europe heeft de groep in 2018 11 mln pond verdiend aan de verkoop van emissierechten en in 2019 211 miljoen pond. Klopt dat?

Ja zo staat dit inderdaad vermeld in het jaarverslag. Dit gaat om de ETS rechten van de UK. Tata Steel UK heeft in 2018 en 2019 een historisch overschot aan emissierechten verkocht als onderdeel van de voorbereiding van de beoogde joint venture met ThyssenKrupp. De verkochte rechten waren het gevolg van een tijdelijke vermindering van de productie in het VK tijdens de staalcrisis die in 2008 begon.

 

  1. Zijn deze bedragen saldi van de aan- en verkopen van emisierechten in die jaren? (Met andere woorden: zijn de kosten van de aanschaf van emissierechten hiervan afgetrokken?)

De emissierechten die in 2018 en 2019 zijn verkocht, waren die emissierechten die sinds 2008 vrijelijk zijn uitgegeven door de Britse regering minus de emissierechten die aan de overheid zijn ingeleverd met betrekking tot de werkelijke emissies van de activiteiten van Tata Steel in het VK in die periode. Tata Steel UK kocht in deze periode geen rechten en er waren dan ook geen aankoopkosten

 

  1. Als de kosten van aanschaf niet in deze bedragen zitten, staan die dan elders in de jaarverslagen? Wij kunnen ze niet vinden.

Dat klopt de kosten zijn nul.

 

  1. Sinds wanneer waren deze emissierechten ‘opgespaard’?

De overschotten hebben betrekking op de vermindering van de staalproductie in het VK, inclusief de vermindering als gevolg van de wereldwijde financiële crisis van 2008.

 

  1. Tata Steel Nederland moest in 2019 voor 22 miljoen euro emissierechten bijkopen, en dit jaar voor 52 miljoen euro. Welke verklaring is er voor het feit dat Tata Europe in hetzelfde jaar waarin ze emissierechten heeft verkocht (2019) ook emissierechten heeft moeten kopen?

Tata Steel heeft in Nederland een van de meest CO2-efficiënte staalfabrieken en beschikt toch niet over voldoende vrij verstrekte emissierechten per jaar om haar jaarlijkse uitstoot te dekken. De methode voor kosteloze toewijzing is gebaseerd op onrealistische productbenchmarks en kan jaar na jaar worden aangescherpt. Als zodanig heeft Tata Steel IJmuiden een structureel tekort, waardoor zij jaarlijks rechten van de markt moet inkopen. De jaarlijkse emissies van Tata Steel UK overschrijden nu ook de vrij toegekende emissierechten.

 

  1. Is het misschien zo dat Tata in GB afgelopen jaren telkens rechten overhield, terwijl Tata IJmuiden tekort kwam?

Zie hierboven ook. De in 2018 en 2019 verkochte emissierechten zijn afkomstig van een tijdelijke vermindering van de productie in het VK tijdens de staalcrisis vanaf 2008. Tata Steel IJmuiden en Tata Steel UK ontvangen nu minder vrij verstrekte emissierechten dan ze nodig hebben om dekking van jaarlijkse emissies en toewijzingen worden elk jaar verder verlaagd. De verkoop van emissierechten tussen verschillende juridische entiteiten binnen Tata Steel moet plaatsvinden tegen een eerlijke marktprijs en of de ene entiteit nu emissierechten van de markt of van een andere Tata Steel-entiteit zou kopen, de nettokosten voor alle entiteiten zouden hetzelfde zijn.

 

  1. In het ETS krijgen relatief schone bedrijven meer gratis emissierechten dan minder efficiënte concurrenten. IJmuiden stoot in vergelijking met Talbot minder CO2 per ton staal uit. Hoe kan het dan dat de vestiging in GB rechten overhoudt en Tata IJmuiden niet?

De basis voor de toewijzing van gratis emissierechten heeft niets te maken met de efficiëntie van de installatie. De kosteloze toewijzingsniveaus zijn veeleer gebaseerd op de historische productievolumes van elke ETS-installatie vermenigvuldigd met productspecifieke benchmarkwaarden (uitgedrukt als CO2-emissies per ton productie voor elk product). Efficiënte en minder efficiënte bedrijven  krijgen per ton productie evenveel. Het overschot aan emissierechten dat vanaf 2008 bij Tata Steel UK werd opgebouwd, was het gevolg van verminderde productie en dus verminderde emissies als reactie op de ongekende financiële crisis van 2008. En de impact ervan op de staalindustrie, was dat Tata Steel zijn productie in het VK meer moest verminderen dan dat het zijn Nederlandse productie moest verminderen. Onder fase 2 van EU ETS (2008-2012) reageerde de gratis toewijzing van rechten minder op verminderde productievolumes dan in fase 3.

 

  1. Tata Steel Europe is volgens de jaarverslagen per ton staal steeds meer CO2 gaan uitstoten. In 2008 ging het om 1,82 ton CO2 per ton staal, nu om 1,98 tot CO2 per ton staal. Waar komt dit door?

Wij hebben het vermoeden dat hier een aantal zaken door elkaar lopen. Het getal in het rapport over 2008 is niet vergelijkbaar met de huidige rapportage methode. De cijfers waarover Tata Steel momenteel rapporteert zijn gebaseerd op de methode die door World Steel Association (Worldsteel) worden gehanteerd en die wij aanhouden. Bij deze methode houden wij ook rekening met indirecte emissies van halffabrikaten die wij aankopen, zoals pellets en cokes die verband houden met de opwekking van elektriciteit die wordt geïmporteerd. In 2008 was deze methode nog in ontwikkeling en werden er andere rekenfactoren gebruikt.  Bovendien bezat Tata Steel in 2008 verschillende staalfabrieken in het VK die vervolgens zijn verkocht, waaronder een bedrijf voor elektrische vlamboogovens in Rotherham. En deze hebben hele andere (lagere) emissies dan een Hoogoven.  

Berekend met de huidige methode was de emissie van de huidige sites IJmuiden en Port Talbot 2008 2.08 t CO2 / ton ruwstaal in financieel jaar 2007/8 Dit getal mag worden vergeleken met de 1.98 t CO2/t staal uit de rapportage dat we hebben gepubliceerd in onze TSE rapporten en rekeningen voor FY2020. Dat betekent een 5% verbetering. Dat is in de staalwereld meer dan gemiddeld.

 

  1. Hoeveel ongebruikte emissierechten heeft Tata Steel Europe nog ‘op de plank’ liggen en gaat ze die óók verkopen?

We hebben geen ongebruikte emissierechten

 

Categorieën