Rajoitukset ja poikkeukset

Confidex®-takuu Rajoitukset ja poikkeukset

Seuraava teksti on soveltuvin osin englanniksi annettavien Confidex®-takuuehtojen suomennos. Tämä suomennos on tarkoitettu Confidex®-takuun ymmärtämisen avuksi mutta se ei saa aikaan mitään oikeuksia tai velvoitteita. Vain englanniksi annettu Confidex®-takuu sisältää osapuolten lainmukaiset velvoitteet ja jää voimaan epäyhdenmukaisuuksien esiintyessä ja on ratkaiseva tulkintaa ja merkitystä koskevissa kysymyksissä.

Confidex®-takuu

Termi "Confidex®-takuu" viittaa tuotteen maalin irtoamattomuudesta ja soveltuvin osin kohtuullisesta värin pysyvyydestä annettuun takuuseen.


Tämä todistus vahvistaa jäljempänä yksilöityyn rakennukseen liittyvän Confidex®-takuun. Tämä todistus osoittaa Tata Steel UK Limited -yhtiön ja rakennuksen omistajan (jolla tarkoitetaan Tata Steel UK Limited -yhtiön alkuperäistä asiakasta tai ilmoitettua luovutuksen saajaa, joka on rakennuksen rekisteröity omistaja). Pidä todistus turvallisessa paikassa ja merkitse takuun rekisteröintinumero muistiin.


Maalin irtoamattomuustakuu perustuu Takuuaikaan ja kestää sen ajan (kuten seuraavassa on ilmoitettu), ennen kuin rakennuksen omistajan tarvitsee harkita rakennuksen ulkopinnan uusintamaalausta. Täksi ajaksi taataan, että kunkin yksittäisen tasopinnan (eli yhden seinän tai katon lappeen) maalipinnasta enintään 5 % tai 100 neliömetriä on kärsinyt maalin irtoamisesta.


Jos tuote ei täytä näitä kriteereitä, Tata Steel UK Limited ennallistaa viallisen materiaalin tämän Confidex®-takuun ehtojen mukaisesti.


Tuotteen Confidex®-takuu edellyttää, että rakennuksen omistaja suorittaa tiettyjä tehtäviä Confidex®-takuun etujen ylläpitämiseksi.

Rakennuksen omistajan velvoitteet

1. Yleensä Confidex®-takuun voimassaolon ylläpito ei edellytä tarkastus- tai kunnossapitotoimia, paitsi kun materiaalia on käytetty kohdissa, joihin kertyy likaa tai roskia, jotka altistuvat merivedelle tai sen pärskeille tai kun Colorcoat HPS200 Ultra® -tuotetta on käytetty kattoon, jolle on asennettu aurinkosähkökennoja. Tällaisissa tilanteissa pätevät tämän todistuksen lisäksi poikkeukset 4 ja 13 ja Confidex®-aurinkosähkökennolisäys, joista saa tarkempia tietoja tarvittavista tarkastus- ja kunnossapitoehdoista.

2. Vakiovärisillä Colorcoat Prisma® -tuotteilla, jotka on valmistettu 1.10.2017 jälkeen, on värinpysyvyystakuu, joka kestää Confidex®-takuun värilisäyksessä ilmoitetun ajan ja on sen ehtojen alainen. Värilisäyksen saa soveltuvissa tapauksissa pyynnöstä.

3. Tähän takuuseen vetoamiseksi rakennuksen omistajan tai sen edustajan täytyy ilmoittaa Tata Steel UK Limited -yhtiölle kirjallisesti 30 päivän kuluessa virheen toteamisesta (ja joka tapauksessa ennen asianmukaisen takuuajan päättymistä) selvittäen, miten tuote ei vastaa tämän takuun ehtoja. Ilmoitus täytyy tehdä Tata Steel UK Limited -yhtiön vakiomuotoisella lomakkeella, lähettää Tata Steel UK Limited -yhtiölle ja sen täytyy sisältää rekisteröintinumero tai kopio rekisteröintitiedoista. Tata Steel UK Limited -yhtiölle täytyy sitten antaa kohtuullinen mahdollisuus tarkastaa esitetty virhe. Sellaiset ilmoitukset, jotka on vastaanotettu sen jälkeen, kun maalipinta on kärsinyt maalin irtoamista 10 %:n tai 200 neliömetrin alueelta (pienemmän alueen mukaan), eivät kelpaa.

4. Tata Steel UK Limited -yhtiön, sen asiamiesten tai urakoitsijoiden suorittamaa tuotteen tarkastusta ja korjausta varten varmistaa rakennuksen omistaja heille riittävän ja turvallisen kulkureitin katolle.

5. Rakennuksen omistajan täytyy ilmoittaa Tata Steel UK Limited -yhtiölle rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa muutoksesta.


Tuotteen Confidex®-takuuta koskevat seuraavat rajoitukset ja poikkeukset.

Rajoitukset

1. Tämä Confidex®-takuu pätee vain vyöhykkeillä 1 ja 2 tavallisiin katesovelluksiin käytetyn tuotteen säälle altistuvaan puoleen.

2. Tämä Confidex®-takuu sisältää reunojen leikkausehdon asianmukaisen takuuajan keston ajaksi tämän kohdan 2 mukaisesti (ei koske materiaalia, jonka paksuus on > tai = 1 mm). Ajan mittaan reunat saattavat jonkin verran kuoriutua normaalista sään vaikutuksesta levyjen limityskohdissa ja räystäissä. Colorcoat HPS200 Ultra® - ja Colorcoat Prisma® -tuotteiden ainutlaatuisen Galvalloy®-pohjakerroksen ansiosta tämä ilmiö ei kuitenkaan heikennä katteen toimivuutta. Jos kuitenkin reunojen kuoriutuminen on ennenaikaista ja Tata Steel UK Limited toteaa sen liialliseksi, Tata Steel UK Limited tutkii tapauksen ja suorittaa korjaustoimet sen varmistamiseksi, että katejärjestelmä on täysin tarkoituksenmukainen takuuajan loppuessa. Leikatut reunat määritellään tehdasoloissa tavanomaisilla teräleikkausmenetelmillä leikatuiksi reunoiksi. Vaihtoehtoisilla menetelmillä tai rakennuspaikalla leikattavat reunat tulee tehdä parasta käytäntöä noudattaen ja maalata tarvittaessa. Pyydä Tata Steel UK Limited -yhtiöltä opastusta.

3. Vain Tata Steel UK Limited -yhtiön sivustolla www.colorcoat-online.com julkaistujen voimassa olevien ohjeiden mukaisesti suunnitellut tai rakennetut rakennukset kuuluvat Confidex®-takuun piiriin. Erityisesti, mutta niihin rajoittumatta, kaikki pellitysten leikatut reunat tulee taitella. Pellitysten takuu on voimassa vain Colorcoat HPS200 Ultra®- tai Colorcoat Prisma® -katelevyjä tai -paneeleja käytettäessä. Koska pellitysten pinta voi mukailla kattoa, seiniä tai molempia, niiden kestävyys riippuu niiden suorittamasta tehtävästä. Jos yksi pellitys mukailee sekä kattoa että seinää, koko pellityksen otaksutaan olevan yhtä kestävä kuin katto. Sekä pellitysten suunnittelun että niiden sovelluksen rakennukseen pitää noudattaa Tata Steel UK Limited -yhtiön suosituksia.

4. Rakennuksen omistajan oikeussuoja ja Tata Steel UK Limited -yhtiön velvollisuus (tämän Confidex®-takuun tai siviilioikeuden puitteissa tai muuten) rajoittuu pelkästään viallisen tasopinnan takuuaikaa tai asianmukaista väritakuuaikaa vastaavan ennallistamisen työ- ja materiaalikustannuksiin. Tata Steel UK Limited -yhtiöllä on oikeus määrittää harkintansa mukaan asianmukaiset toimenpiteet, joilla virhetapauksissa tuote korjataan ennalleen.

5. Tata Steel UK Limited (tai mikään sen liitännäisyrityksistä) ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään muista koituneista tai rakennuksen omistajan kärsimistä tappioista, vahingoista tai kuluista (mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, tulojen, myynnin tai liikearvon menetyksen) riippumatta siitä, miten moiset tappiot, vahingot tai kulut ovat aiheutuneet (mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa Tata Steel UK Limited -yhtiön velvoitteen tai sopimuksen rikkominen tai huolimattomuus), paitsi kuten edeltävässä kohdassa 4 on esitetty.

6. Jos korkeus merenpinnasta on > 900 m, takuuaika lyhenee 20 %.

 

Poikkeukset

Tämä Confidex®-takuu ei päde virheeseen tai vaurioon, jonka aiheuttajana on:

1. Tulipalo, salamanisku, tulva, räjähdys, epätavallinen tuuli, maanjäristys, sota, mellakka, kansalaislevottomuus, säteily, putoavat esineet, ilkivalta, maaperän liikkuminen tai perustusten pettäminen tai muut ulkoiset syyt.

2. Väärinkäyttö, mielivalta, laiminlyönti tai väärä tai sopimaton tuotteen kohde tai käyttö.

3. Vaurio, jonka tuote on kärsinyt muokkauksen, varastoinnin, kuljetuksen tai asennuksen aikana tai jälkeen.

4. Lika- ja roskakertymä tai sellaisissa paikoissa esiintyvä virhe tai vaurio, jota sade ei pääse pesemään, ellei sellaisia paikkoja pestä säännöllisesti tuotteen käyttökohdetta ja ulkoista ympäristöä, että rakennuksen lähiympäristöä vastaavaksi riittävin väliajoin (ja rakennuksen omistajan kirjanpito osoittaa selkeästi tämän tosiasian).

5. Lammikoituminen katolla ja puutteellisesti tiivistetyt limitykset, joihin pääsee vettä ja muuta likaa.

6. Haitallisten kaasujen, höyryjen ja kemikaalien päästöt joko luonnollisista tai keinotekoisista lähteistä, jotka ovat 400 m:n säteellä alkuperäisestä asennuspaikasta.

7. Altistuminen jatkuvalle lämpötilalle, mistä tahansa lähteestä, joka ylittää 60 °C Colorcoat HPS200 Ultra®- tai 90 °C Colorcoat Prisma® -tuotteen ollessa kyseessä;

8. Ruuvi, niitti, kiinnitin tai muu lisälaite tai esine, joka on kiinnitetty (tai jota on yritetty kiinnittää) johonkin tuotteen osaan asennuksen aikana tai jälkeen, lukuun ottamatta Colorcoat HPS200 Ultra® -katolle Confidex®-aurinkosähkölisäyksen ehtojen mukaan asennettua ja huollettua aurinkosähkökennostoa.

9. Kosketuksesta märkään, tuoreeseen tai kyllästettyyn puutavaraan johtuva tai suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta syövyttäviin materiaaleihin johtuva rappeutuminen.

10. Tuotteen asennuksen jälkeinen muuttaminen, jatkaminen tai muovaaminen tai uudelleenasennus, lukuun ottamatta Colorcoat HPS200 Ultra® -katolle Confidex®-aurinkosähkölisäyksen ehtojen mukaan asennetun ja huolletun aurinkokennoston asennusta.

11. Ennen asennusta tai asennuksen aikana tai jälkeen paneeleihin käytetty korjausmaali tai pintamaali.

12. Korroosio tai muu vaikutus, joka johtuu rakennuksessa olevista elementeistä, ja korroosio, joka johtuu saasteiden tarttumisesta mm. (niihin rajoittumatta) limityksiin tai epänormaaleista ilman saasteista tai kosketuksesta syövyttäviin kaasuihin, höyryihin tai kemikaaleihin.

13. Suora kosketus meriveden pärskeisiin (rannikkoympäristössä), ellei tuotetta pestä säännöllisesti suolakertymien estämiseksi ja rakennuksen omistajan kirjanpito osoittaa selkeästi tämän tosiasian.

14. Katto, jonka kaltevuus on alle yhden asteen (1°).

15. Räystäslista tai

16. Sellaisten tuotteiden käyttö, jotka on valmistettu kahdeksantoista (18) kuukautta ennen rakennuksen valmistumispäivää.

 

Yleistä

Confidex®-takuu esittää koko sopimuksen ja osapuolten välisen käsityksen Confidex®-takuun aiheesta, ja se solmitaan siinä käsityksessä, että:

(a) kumpikaan osapuoli ei ole solminut Confidex®-takuusopimusta luottaen toisen osapuolen väittämiin, lupauksiin tai sitoumuksiin, joita ei ole nimenomaan ilmaistu tai mainittu Confidex®-takuussa. Kaikki tuotteen laatua tai sen käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat ehdot, lupaukset, väitteet tai sitoumukset riippumatta siitä, miten tai milloin ne on esitetty, tai siitä, että ne voi päätellä asetuksesta, kauppatavasta tai muuten, suljetaan täten pois, paitsi sikäli kuin laki estää niiden poissulkemisen.

(b) vaikuttamatta edeltävään kohtaan (a) mikään valtakunnallisen standardin, eurooppalaisen standardin kansallisen laitoksen, ISO-standardin tai muun standardin tai teknisen määrityksen sisältämä väite tai sitoumus tuotteen sopivuudesta johonkin tarkoitukseen ei muodosta Tata Steel UK Limited -yhtiölle minkäänlaista oikeusvastuuta, paitsi sikäli kuin laki estää sen poissulkemisen. Rakennuksen omistajan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen ja siinä käytettäviin tuotteisiin, ennen kuin tuotetta käytetään käyttökohteessa tai siihen liitettävissä tuotteissa.

(c) mikään tämän Confidex®-takuun sisältämä seikka ei sulje pois tai rajoita Tata Steel UK Limited -yhtiön vastuuta Tata Steel UK Limited -yhtiön huolimattomuuden tai muun laissa kielletyn tavan aiheuttamasta kuolemantapauksesta tai vammasta.

(d)kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta oikaista toisen osapuolen tekemää tai sen puolesta tehtyä virheellistä tai valheellista väitettä, joka ei sisälly Confidex®-takuuseen, eikä takuuseen sisältymättömän lupauksen rikkomista.

(e) tämä lauseke ei sulje pois vilpillisistä väitteistä johtuvaa vastuu- tai oikaisuvelvollisuutta.

(f) Confidex®-takuu astuu voimaan ja sitovaksi vasta Tata Steel UK Limited -yhtiön rekisteröityä ja annettua takuutodistuksen, ja

(g) Confidex®-takuuta koskevat viimeisimmät rajoitukset ja poikkeukset, ovat nähtävissä Tata Steel UK Limited -yhtiön sivustolla www.colorcoat-online.com.


Tämä Confidex®-takuu on Englannin lain alainen, ja takuuta tulkitaan sen mukaan; Tata Steel UK Limited ja rakennuksen omistaja suostuvat Englannin tuomioistuimien yksinomaiseen toimivaltaan. Confidex®-takuuta koskevat tiedustelut tulee osoittaa Colorcoat Connection® -neuvontaan. Tata Steel UK Limited on rekisteröity Englannissa: rekisterinumero 2280000 ja kotipaikka 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, Englanti.


Tata Steel UK Limited -yhtiön tavaramerkit


Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex ja Galvalloy ovat Tata Steel UK Limited -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.


Copyright 2017 Tata Steel UK Limited

Language Finnish 1017