Ograniczenia i wyłączenia

Gwarancja Confidex® Ograniczenia i wyłączenia

„Poniższy dokument stanowi tłumaczenie tekstu warunków Gwarancji Confidex®, które zostaną opublikowane, gdzie ma to zastosowanie, w języku angielskim. Niniejsze tłumaczenie jest udostępniane w celu ułatwienia zrozumienia Gwarancji Confidex®, ale nie powoduje powstania jakichkolwiek praw lub zobowiązań. Tylko Gwarancja Confidex® opublikowana w języku angielskim zawiera zobowiązania prawne stron, jest rozstrzygająca w przypadku niezgodności i ma charakter ostateczny w razie jakichkolwiek zapytań dotyczących interpretacji lub znaczenia.”

Gwarancja Confidex®

Termin „Gwarancja Confidex®” odnosi się do gwarancji na Produkt w zakresie odwarstwienia farby oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, gwarancji na brak nadmiernej zmiany koloru.

Niniejszy certyfikat potwierdza Gwarancję Confidex® w odniesieniu do niżej wskazanego Budynku. Certyfikat stanowi potwierdzenie związku umownego między firmą Tata Steel UK Limited a Właścicielem Budynku (który to termin oznacza pierwotnego klienta firmy Tata Steel UK Limited lub zgłoszonego cesjonariusza, który jest zarejestrowanym właścicielem Budynku). Niniejszy certyfikat należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i odnotować numer rejestracji gwarancji.

Gwarancja w zakresie odwarstwienia farby jest przyznawana na i obwiązuje przez Okres Gwarancji (określony poniżej), który odpowiada okresowi do momentu, w którym Właściciel Budynku musi rozważyć, czy ponownie pomalować bryłę zewnętrzną Budynku. Gwarantuje się, że w tym okresie na żadnej pojedynczej płaszczyźnie (tzn. jednej ścianie lub jednej połaci dachowej) nieprzekraczającej 5% lub 100 metrów kwadratowych pomalowanej powierzchni (w zależności od tego, który obszar jest mniejszy) nie nastąpi odwarstwienie farby.

Jeśli Produkt nie spełnia tych kryteriów, Tata Steel UK Limited naprawi wadliwy materiał zgodnie z warunkami niniejszej Gwarancji Confidex®.


Gwarancja Confidex® na Produkt wymaga od Właściciela Budynku przeprowadzenia pewnych czynności w celu utrzymania praw wynikających z Gwarancji Confidex®.

Obowiązki Właściciela Budynku

1. Co do zasady, w celu utrzymania ważności Gwarancji Confidex® nie są wymagane żadne inspekcje ani czynności konserwacyjne, z wyjątkiem, gdy materiał jest wykorzystywany w obszarach narażonych na gromadzenie się zanieczyszczeń lub gruzu, kontakt z morską mgłą solną lub gdy blacha powlekana Colorcoat HPS200 Ultra® lub trójwarstwowa blacha powlekana Colorcoat Prisma® w kolorach jednolitych, matowych lub metalicznych stosowana na dachu lub ścianie z instalacją fotowoltaiczną (PV). W tych sytuacjach należy zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi warunków wymaganych inspekcji i konserwacji zgodnie Wykluczeniami 4 i 13 oraz Dodatkiem Confidex® – PV.

2. Gwarancja Confidex® oferowana na blachę Colorcoat Prisma® wytworzoną w standardowych kolorach po 1 października 2017 roku chroni powłokę malarską przed nadmierną zmianą koloru przez okres i z zachowaniem warunków, ograniczeń i wykluczeń określonych w Dodatku Confidex® – Kolor, wydawanym na życzenie, w stosownych przypadkach.

3. W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Właściciel Budynku lub jego przedstawiciel musi powiadomić firmę Tata Steel UK Limited na piśmie w ciągu 30 dni od Wykrycia usterki (i w każdym przypadku nie później niż data upłynięcia odnośnego Okresu Gwarancji) ze wskazaniem uszkodzenia Produktu w celu dopełnienia warunków Gwarancji. Powiadomienia należy dokonać na standardowym formularzu firmy Tata Steel UK Limited oraz wysłać do Tata Steel UK Limited wraz z numerem rejestracji lub kopią danych rejestracyjnych. Tata Steel UK Limited musi następnie uzyskać w rozsądnym stopniu możliwość inspekcji domniemanego uszkodzenia. Powiadomienie otrzymane po tym, gdy odwarstwienie farby obejmie 10% lub 200 metrów kwadratowych malowanej powierzchni (w zależności od tego, która z tych powierzchni jest mniejsza), nie będzie ważne.

4. W przypadku wszelkich inspekcji lub napraw Produktu dokonywanych przez firmę Tata Steel UK Limited, jej przedstawicieli lub wykonawców, Właściciel Budynku zapewni odpowiedni i bezpieczny dostęp do dachu.

5. Właściciel Budynku jest zobowiązany powiadomić na piśmie Tata Steel UK Limited o wszelkich zmianach sposobu wykorzystania budynku w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zaistnienia takiej zmiany.

 


Gwarancja Confidex® na Produkt podlega następującym ograniczeniom i wyłączeniom.

Ograniczenia

1. Niniejsza Gwarancja Confidex® dotyczy wyłącznie pogorszenia parametrów po stronie Produktu narażonej na działanie warunków atmosferycznych, gdy jest stosowany w standardowych zastosowaniach pokryć w Strefach 1 i 2.

2. Niniejsza Gwarancja Confidex® obejmuje stan ciętych krawędzi przez cały odnośny Okres Gwarancji zgodnie z niniejszym ustępem 2 (nie dotyczy materiału o grubości 1 mm lub większej). Może wystąpić ograniczone łuszczenie się na krawędziach w wyniku normalnego starzenia się na zakładkach blach i okapie dachu. Jednakże zważywszy na wyjątkową ochronę przeciwkorozyjną zapewnianą przez unikalne podłoże Galvalloy® blach powlekanych Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®, zjawisko to nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność pokrycia. W mało prawdopodobnym przypadku przedwczesnego wystąpienia nadmiernego łuszczenia stwierdzonego przez Tata Steel UK Limited, firma Tata Steel UK Limited przeprowadzi badania i podejmie wszelkie działania naprawcze w celu zapewnienia pełnej użyteczności systemu pokrycia na koniec Okresu Gwarancji. Cięte krawędzie są definiowane jako krawędzie wytwarzane w kontrolowanych warunkach fabrycznych z wykorzystaniem tradycyjnych procedur cięcia. Cięte krawędzie wytworzone innymi metodami lub na miejscu budowy powinny podlegać procedurom zgodnym z najlepszą praktyką, w tym pokryciu warstwą malarską, gdzie to konieczne. Stosowne wytyczne w tym zakresie można uzyskać w firmie Tata Steel UK Limited.

3. Gwarancją Confidex® będą objęte wyłącznie budynki zaprojektowane lub skonstruowane zgodnie z bieżącymi wytycznymi przedstawionymi na stronie internetowej firmy Tata Steel UK Limited: www.colorcoat-online.com. W szczególności, ale nie wyłącznie, wszystkie cięte krawędzie obróbek blacharskich powinny zostać zagięte. Gwarancja na obróbki blacharskie obowiązuje wyłącznie, gdy są stosowane w połączeniu z arkuszami lub panelami wytworzonymi z blach Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma®. Jeśli dana obróbka blacharska zachodzi zarówno na połać ściany jak i dachu, przyjmuje się, że ma trwałość połaci dachowej. Zarówno projekt obróbek blacharskich, jak i ich zastosowanie w budynku powinny być zgodne z rekomendacjami Tata Steel UK Limited.

4. Zadośćuczynienie prawne Właściciela Budynku i zobowiązanie firmy Tata Steel UK Limited (niezależnie czy na mocy niniejszej Gwarancji Confidex®, deliktu lub na innej podstawie) są ograniczone wyłącznie do kosztów robocizny i materiałów związanych z odtworzeniem uszkodzonej płaszczyzny w trakcie Okresu Gwarancji lub, jeśli dotyczy, w okresie gwarancji na kolor. Tata Steel UK Limited ma prawo, według swego wyłączonego uznania, do określenia odpowiednich środków, które należy podjąć w celu dokonania należytej naprawy w przypadku wystąpienia uszkodzenia.

5. Pod żadnym pozorem firma Tata Steel UK Limited (ani żadna z jej spółek powiązanych) nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki poniesione lub odniesione przez Właściciela Budynku (w tym między innymi utratę zysków, dochodów lub reputacji), bez względu na to, w jaki sposób doszło do takiej straty, szkody lub wydatku (w tym między innymi w wyniku naruszenia kontraktu, zaniedbania lub jakiegokolwiek niewywiązania się z zobowiązań przez Tata Steel UK Limited) inne niż określone w ustępie 4 powyżej.

6. W odniesieniu do Budynków usytuowanych na wysokościach powyżej 900 m nad poziomem morza zastosowanie ma skrócenie Okresu Gwarancji o 20%.

 

Wykluczenia

Niniejsza Gwarancja Confidex® nie ma zastosowania do uszkodzeń lub szkód spowodowanych lub powstałych w wyniku:

1. pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, eksplozji, nietypowych wiatrów, trzęsienia ziemi, wojen, zamieszek, niepokojów społecznych, promieniowania, spadających przedmiotów, aktów wandalizmu, ruchów gruntu lub uszkodzenia fundamentów bądź innych przyczyn zewnętrznych;

2. niewłaściwej eksploatacji, umyślnego działania, zaniedbania lub nieprawidłowej bądź nieodpowiedniej specyfikacji lub użycia Produktu;

3. dowolnego uszkodzenia Produktu w trakcie lub po jego prefabrykacji, przechowywania, transportu lub montażu;

4. nagromadzenia się zanieczyszczeń lub pozostałości budowlanych bądź uszkodzenia lub zniszczenia obszarów niewystawionych na spłukiwanie wodą deszczową, chyba że takie obszary są płukane z częstotliwością proporcjonalną do zastosowania i środowiska zewnętrznego Produktu i lokalnego otoczenia Budynku (a dokumenty Właściciela Budynku wyraźnie potwierdzają ten fakt);

5. gromadzenia się wody na dachach i nieodpowiedniego uszczelnienia zakładek, umożliwiającego gromadzenie się wody i innych zanieczyszczeń;

6. emisji szkodliwych gazów, oparów lub związków chemicznych z naturalnych lub stworzonych przez człowieka źródeł w odległości 400 metrów lub mniejszej od pierwotnego miejsca wzniesienia budynku;

7. ekspozycji na ciągłe temperatury, wytwarzane w dowolny sposób, przekraczające 60°C dla blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® lub 90°C dla Colorcoat Prisma®;

8. zastosowania dowolnej śruby, nitu, łącznika lub innego elementu łączącego lub zamontowanego na stałe (lub próby jego zamontowania) do dowolnej części Produktu w trakcie lub po wzniesieniu budynku, z wyjątkiem łączników mocujących panele PV na dachu lub ścianie z blachy Colorcoat HPS200 Ultra®, lub Colorcoat Prisma® które są zamontowane i konserwowane zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Dodatku Confidex® – PV;

9. uszkodzenia spowodowanego kontaktem z mokrym, świeżym lub obrobionym chemicznie drewnem lub wskutek bezpośrednio lub pośredniego kontaktu z materiałami żrącymi;

10. jakiejkolwiek przebudowy, rozbudowy, modyfikacji bądź ponownej instalacji Produktu dokonanych po zakończeniu budowy, z wyjątkiem instalacji zestawu paneli PV na dachu lub ścianie wykonanych z blachy Colorcoat HPS200 Ultra®, lub Colorcoat Prisma które zostały zamontowane i są konserwowane zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Dodatku Confidex® – PV;

11. charakterystyki dowolnej farby retuszującej lub farby zewnętrznej zastosowanej na panelach przed, w trakcie lub po wzniesieniu budynku;

12. korozji lub innych efektów wynikających z elementów wewnątrz Budynku, korozji wskutek gromadzenia się zanieczyszczeń, w tym (lecz nie wyłącznie) w zakładkach, lub z nietypowego zanieczyszczenia atmosfery lub kontaktu ze żrącymi gazami, oparami lub związkami chemicznymi;

13. bezpośredniego kontaktu z rozpyloną wodą morską (w środowisku przybrzeżnym), chyba że prowadzone jest regularne płukanie w celu zapobieżenia gromadzeniu się soli na Produkcie i wyraźnie potwierdzają to dokumenty Właściciela Budynku;

14. dachów o nachyleniu mniejszym niż 1° (jeden stopień);

15. podsufitek;

16. zastosowania Produktów wytworzonych ponad 18 (osiemnaście) miesięcy przed Datą ukończenia Budynku.

 

Postanowienia ogólne

Gwarancja Confidex® określa całość umowy i porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu Gwarancji Confidex® i zostaje uzgodniona przy zrozumieniu, że:

(a) żadna ze stron nie przystępuje do Gwarancji Confidex® w oparciu o oświadczenie, gwarancję lub zobowiązanie drugiej strony, które nie jest wyraźnie określone ani wspomniane w Gwarancji Confidex®. Każdy warunek, gwarancja, oświadczenie ani zobowiązanie co do jakości Produktu lub jego przydatności lub możliwości zastosowania w dowolnym celu, w dowolny sposób lub w dowolnej chwili wyraźnie stwierdzone lub które może zostać domniemane przez ustawę, zwyczaj handlowy lub w inny sposób, zostaje niniejszym wyłączone, z wyjątkiem w stopniu, w jakim na takie wyłączenie nie zezwala prawo;

(b) bez uszczerbku dla powyższego punktu (a), żadne oświadczenie ani zobowiązanie zawarte w jakiejkolwiek krajowej normie, wydaniu krajowym normy europejskiej, normie ISO lub innej normie lub specyfikacji technicznej odnośnie do możliwości zastosowania Produktu do dowolnego celu nie spowoduje powstania odpowiedzialności prawnej firmy Tata Steel UK Limited, z wyjątkiem w stopniu, w jakim na takie wyłączenie nie zezwala prawo. Właściciel Budynku osobiście sprawdzi, że Produkt nadaje się dla określonego produktu lub zastosowania, do którego zostanie wykorzystany, przed włączeniem Produktu do takiego produktu lub zastosowania;

(c) żadne stwierdzenie w niniejszej Gwarancji Confidex® nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Tata Steel UK Limited za śmierć lub obrażenia osobiste spowodowane przez zaniedbanie Tata Steel UK Limited lub inaczej zakazane prawem;

(d) żadna ze stron nie będzie upoważniona do jakiegokolwiek zadośćuczynienia odnośnie do niewłaściwego lub niezgodnego z prawdą stwierdzenia dokonanego przez drugą stronę lub w jej imieniu, które nie jest zawarte w Gwarancji Confidex®, ani za jakiekolwiek naruszenie gwarancji, które nie jest zawarte w treści Gwarancji;

(e) niniejsza klauzula nie wyklucza odpowiedzialności ani zadośćuczynienia w odniesieniu do fałszywego oświadczenia;

(f) Gwarancja Confidex® będzie ważna i wiążąca tylko, jeśli zostanie zarejestrowana i wydana przez Tata Steel UK Limited;

(g) Gwarancja Confidex® podlega najaktualniejszym ograniczeniom i wyłączeniem przedstawionym na stronie internetowej Tata Steel UK Limited pod adresem www.colorcoat-online.com.

 

Niniejsza Gwarancja Confidex® podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem angielskim; Tata Steel UK Limited i Właściciel Budynku poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Zapytania dotyczące niniejszej Gwarancji Confidex® należy kierować na infolinię Colorcoat Connection®. Firma Tata Steel UK Limited jest zarejestrowana w Anglii pod numerem 2280000 z siedzibą przy 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, Anglia.

 

Znaki handlowe Tata Steel UK Limited
 

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex

i Galvalloy są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Tata Steel UK Limited.

 

Copyright 2020 Tata Steel UK Limited

 Language Polish 0720

Kategorie