Dodatek Confidex® PV

Dodatek Confidex® PV (panele fotowoltaiczne) dotyczący blach powlekanych stosowanych z modułami ramowymi PV

Dodatek Confidex® PV (panele fotowoltaiczne) dotyczący blach powlekanych stosowanych z modułami ramowymi PV

Niniejszy dokument stanowi dodatek i powinien być interpretowany łącznie z Gwarancją Confidex® udzielaną przez Tata Steel.

Niniejszy dodatek stanowi element Gwarancji Confidex® i określa dodatkowe warunki, na których Gwarancja Confidex® obejmuje blachy Colorcoat HPS200 Ultra® oraz trójwarstwową blachę Colorcoat Prisma(r) w kolorach jednolitych, matowych i metalicznych, wprowadzoną do sprzedaży 1 października 2017 roku, stosowane na dachu lub ścianach z instalacją PV. Z uwagi na potencjalnie bardziej agresywne środowisko pod / za / wokół zestawu paneli PV, wymagane są dodatkowe warunki i zasady w celu ograniczenia zwiększonego ryzyka korozji i degradacji blach Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® wynikającego z ograniczenia możliwości zmywania powierzchni blach przez wody opadowe.

Instalacja zestawu paneli PV na dachu najprawdopodobniej doprowadzi do nierównomiernego blaknięcia koloru między obszarami dachu wystawionymi na działanie promieni słonecznych i naturalne starzenie pod wpływem warunków atmosferycznych a obszarami dachu zakrytymi przez zestaw paneli PV. Nierównomierne blaknięcie w takich warunkach jest normalne i należy się go spodziewać.

Jeśli instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na już istniejącym dachu, lub ścianie wykonanych z Coorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma® wydana zostanie zastępcza Gwarancja Confidex® wraz z niniejszym Dodatkiem. Będzie ona obowiązywać przez pozostały okres pierwotnej gwarancji.

Warunki i zasady

1. Gwarancja ma zastosowanie do blach powlekanych Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma® w kolorach jednolitych, matowych lub metalicznych, zastosowanych jako pokrycie dachu lub ścian na których zamontowane są panele PV na odpowiedniej konstrukcji wsporczej i mocowanej pośrednio do arkuszy/paneli pokrycia. Gwarancja nie ma zastosowania do blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma®, do której bezpośrednio zamocowano system PV. Gwarancja nie obowiązuje dla dachów lub ścian, do których zainstalowano panele PV, jeśli zewnętrzne arkusze/panele pokrycia dachowego nie wykorzystują blachy Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma®.

2. Panele PV muszą być zainstalowane w taki sposób , aby możliwe były skuteczne czyszczenie i konserwacja, w tym wszelkie czynności naprawcze lub konserwacyjne w przyszłości, które mogłyby być wymagane w ramach Gwarancji. Należy wziąć pod uwagę kwestie bezpiecznego dostępu do dachu i odpowiednich systemów zabezpieczeń na dachu, a dokumentacja BHP budynku musi obejmować szczegóły dotyczące uwarunkowań projektowych i środków kontroli ryzyka w celu umożliwiania inspekcji, czyszczenia i prac budowlanych w dowolnej chwili. W szczególności projekt instalacji fotowoltaicznej powinien uwzględniać konieczność czyszczenia powierzchni blach pod panelami aby usunąć nagromadzony brud i odpadki, których obecność unieważniłaby gwarancję.

3. W mało prawdopodobnym przypadku roszczenia wynikającego z uszkodzenia dowolnego miejsca pokrycia dachowego poniżej lub obok zestawu paneli PV, Właściciel Budynku będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznego i odpowiedniego dostępu, aby umożliwić firmie Tata Steel zbadanie i podjęcie środków zaradczych, które Tata Steel uznana za konieczne. W żadnym przypadku Tata Steel nie będzie ponosić odpowiedzialności za demontaż/ponowny montaż paneli PV, ich wsporników mocujących/konstrukcji ani okablowania w celu ułatwienia przeprowadzenia naprawy lub wymiany arkuszy lub paneli pokrycia.

4. Miejsc pokrycia zakrytych instalacją fotowoltaiczną nie należy uważać za „niewymagających konserwacji w celu utrzymania ważności Gwarancji Confidex®”, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo zatrzymywania przez nie zanieczyszczeń i zabrudzeń oraz mniejszej ekspozycji na opady deszczu. W związku z powyższym pokrycie dachowe lub ścienne zakryte panelami PV należy regularnie czyścić i konieczne jest zachowanie dokładnej dokumentacji czyszczenia do wglądu w przyszłości. Częstotliwość przeprowadzania konserwacji/czyszczenia powinna być odpowiednia dla lokalnych warunków środowiskowych.

Szczególnie wymagające środowiska, w tym (między innymi) silna ekspozycja przemysłowa, lokalizacje narażone na odkładanie się soli i miejsca narażone na gromadzenie się opadających liści, wymagają bardziej rygorystycznej i częstszej uwagi w celu zachowania ważności gwarancji. Czyszczenie i konserwację należy przeprowadzać zgodnie z broszurą dotyczącą inspekcji i konserwacji opracowaną przez Tata Steel, która stanowi integralną część niniejszej gwarancji. Poradnik ten można pobrać ze strony www.colorcoat-online.com

5. Gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń lub wad spowodowanych lub wynikających z modyfikacji produktu Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma® wskutek instalacji zestawu paneli PV, włączając (ale nie ograniczając się do) perforacje przy montażu wsporników mocujących, dodatkowych elementów łączących, wprowadzania kabli i powiązanych elementów uszczelniających.

 

Zapytania natury technicznej

Infolinia Colorcoat Connection®
T: +44 (0)1244 892434
E: colorcoat.connection@tatasteeleurope.com
I: www.colorcoat-online.com

 

Znaki handlowe firmy Tata Steel UK Limited

Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma i Confidex są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Tata Steel UK Limited.

Firma Tata Steel UK Limited jest zarejestrowana pod numerem 2280000 z siedzibą przy 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, Anglia.

Copyright 2020 Tata Steel
Language Polish 0720

Kategorie