solpanel installationer för Confidex®

Tillägg om fotovoltaiska installationer då Confidex® används med fotovoltaiska rammoduler (solpaneler)

Tillägg om fotovoltaiska installationer då Confidex® används med fotovoltaiska rammoduler (solpaneler)

Detta dokument är ett tillägg till och måste läsas tillsammans med Confidex®-garantin från Tata Steel

Detta tillägg utgör en del av Confidex®-garantin och anger de ytterligare villkor som gäller för Confidex®-garantin då Colorcoat HPS200 Ultra® och 3-lager Colorcoat Prisma® Solid, Metallic och Matta kulörer lanserade 1 oktober 2017 används på ett tak eller en vägg som har en fotovoltaisk installation. På grund av den potentiellt mer aggressiva miljö som skapas under/bakom/intill en fotovoltaisk installation finns det ytterligare villkor som krävs för att minska de ökade riskerna för korrosion och nedbrytning av Colorcoat HPS200 Ultra® och Colorcoat Prisma® på grund av den minskade naturliga avsköljningen.

Installation av solceller på ett tak eller en vägg kommer sannolikt att leda till ojämn färgblekning mellan de områden av taket som utsätts för solljus och naturlig förvittring och de områden av taket eller väggen som skuggas av solcellerna. En sådan skillnad i blekning är normalt och är vad som kan förväntas.

Om en ny Confidex®-garanti utfärdas med detta tillägg för en ombyggnad med solceller på ett tak eller en vägg med Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® kommer denna ersättningsgaranti att gälla för den återstående perioden av den ursprungliga garantin.

Villkor

1. Garantin gäller för Colorcoat HPS200 Ultra® och Colorcoat Prisma® Solid, Metallic och Matta kulörer när det används på ett tak eller en vägg där fotovoltaiska paneler har monterats på en lämplig ram som stöds ovanifrån och har fästs indirekt på beläggningsplåten/-panelerna. Garantin gäller inte för Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® då det fotovoltaiska systemet är direkt fäst på plåten/panelerna. Garantin gäller inte för tak eller väggar där fotovoltaiska paneler har installerats om de externa plåtarna/panelerna inte täckts med Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma®.


2. Solcellerna måste installeras på så vis att effektiv rengöring och underhåll kan utföras, inklusive eventuella framtida reparationer eller underhåll som kan behöva utföras enligt garantin. System för säker åtkomst och taksäkerhetssystem måste finnas och säkerhetsarkiven för byggnaden måste innehålla uppgifter om designöverväganden och åtgärder för riskkontroll så att inspektion, rengöring och nödvändigt byggnadsarbete kan utföras när så krävs. Specifikt ska utformningen av konstruktionen med de fotovoltaiska panelerna vara sådan att det går att rengöra under panelerna för att avlägsna eventuell ansamling av föroreningar och skräp, vilket annars skulle ogiltigförklara garantin.


3. I den osannolika händelse att ett garantianspråk skulle uppstå på grund av något fel i ett område under eller i anslutning till solcellsinstallationen är det enbart fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla säkert och tillräckligt tillträde till området så att Tata Steel kan undersöka området och utföra de korrigerande åtgärder som av Tata Steel bedöms vara nödvändiga. Under alla omständigheter kommer Tata Steel inte att ansvara för att demontera/återmontera solcellspaneler samt deras fästen/ramar eller kablar för att underlätta reparation eller byte av beläggningsplåtar eller paneler.


4. De områden av beläggningen som berörs av en fotovoltaisk installation ska inte betraktas som ”underhållsfria för att upprätthålla giltigheten av Confidex®-garantin” eftersom de är mer benägna till ansamling av skräp och smuts och de är mindre utsatta för regn. Följaktligen måste takbeläggning eller väggar som övertäckts av solceller rengöras regelbundet och noggranna register över denna rengöringen måste föras och sparas för framtida referens. Frekvensen av underhåll/rengöring ska stå i proportion till de lokala miljöförhållandena.

Särskilt aggressiva miljöer, inklusive (men inte begränsat till) kraftig industriell exponering, platser med hög salthalt och områden med nedfallna löv kommer oundvikligen att behöva rengöras noggrannare och oftare för att upprätthålla garantins giltighet. Rengöring och underhåll ska utföras i enlighet med Tata Steels broschyr om inspektion och underhåll, som utgör en del av denna garanti. Denna guide kan laddas ner från www.colorcoat-online.com


5. Garantin gäller inte för fel eller skador som orsakats av eller på grund av någon ändring av den produkt som täckts av Colorcoat HPS200 Ultra® och Colorcoat Prisma® som ett resultat av installationen av solceller, inklusive (men inte begränsat till) perforeringar för monteringsfästen, ytterligare fästelement, kabelgenomföringar och användningen av tätningsmedel.

 

Tekniska frågor

Hjälplinjen Colorcoat Connection®
T: +44 (0)1244 892434
E: colorcoat.connection@tatasteeleurope.com
W: www.colorcoat-online.com

 

Varumärken som tillhör Tata Steel UK Limited

Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma och Confidex är registrerade varumärken som tillhör Tata Steel UK Limited.

Tata Steel UK Limited är registrerat i England under 02280000 med kontor registrerat på 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, England.

Copyright 2020 Tata Steel
Language Swedish 0720

Kategorier