Begrænsninger og undtagelser

Confidex® Garanti Begrænsninger og undtagelser

Følgende er en oversættelse af teksten til Confidex® Betingelser og vilkår, som – hvor det er relevant – skal udgives på engelsk. Denne oversættelse leveres som hjælp til at forstå Confidex® garantien, men udgør ikke noget rettigheder eller forpligtelser. Alene Confidex® garantien, der er udstedt på engelsk, indeholder parternes juridiske betingelser og skal være gældende i tilfælde af uoverensstemmelse samt være afgørende i tilfælde af fortolkning eller betydning.

Confidex® Garanti

Betegnelsen Confidex® Garanti henviser til en produktgaranti på afskalning af maling og hvor det er relevant, en garanti mod stærk farveforandring.
Dette bevis validerer Confidex® Garantien med hensyn til den bygning, der er identificeret nedenfor. Dette bevis er bevis for forholdet mellem Tata Steel UK Limited og bygningsejeren (som betyder Tata Steel UK Limiteds oprindelige kunde eller en eventuel adviseret ejer, som den senere er overdraget til, som er den registrerede ejer af bygningen). Opbevar den venligst på et sikkert sted og bemærk garantiregistreringsnummeret.

Garantien mod malingsafskalning er baseret på og gælder i garantiperioden (som angivet nedenfor), hvilket er tidsrummet, før en bygningsejer behøver at overveje, om bygningens yderside skal males. I garantiperioden garanteres, for hver enkelt flade (det vil sige en facade- eller tagflade), at ikke mere end 5 % eller 100 kvadratmeter af den malede overflade, efter hvad der er det mindste areal, vil blive påvirket af afskalling.

Hvis produktet ikke opfylder disse kriterier, vil Tata Steel genoprette det defekte materiale i henhold til Confidex® Garantiens betingelser.


Confidex® Garantien for produktet kræver, at bygningsejeren udfører visse opgaver for at bevare fordelene i Confidex® Garantien.

Bygningsejerens forpligtelser

1. Generelt kræves der ingen eftersyn eller vedligeholdelse for at Confidex® Garantien skal bevare sin gyldighed, undtagen når materialet anvendes i områder, der er udsat for opbygning af snavs eller materialerester, kontakt med havvandssprøjt eller hvor Colorcoat HPS200 Ultra® eller 3-lag Colorcoat Prisma® Solid, Metallic eller Matte farver bruges på et tag eller en væg med solcellebatterier. I sådanne situationer henvises til undtagelse 4 og 13 og  Confidex® PV-tillægget i tillæg til dette bevis for nærmere oplysninger om de påkrævede betingelser for eftersyn og vedligeholdelse.

2. Colorcoat Prisma® fremstillet i standardfarver efter 1. oktober 2017 er garanteret mod kraftig farveforandring I henhold til den periode og de betingelser og vilkår, begrænsninger og udeladelser, der er opstillet i et tillæg om Confidex® Garanti for farve, der udstedes på anmodning, hvor det er relevant.

3. For at påberåbe sig garantien skal bygningsejeren eller vedkommendes stedfortræder varsle Tata Steel UK Limited derom inden for 30 dage fra fastslåelse af enhver defekt (og under alle omstændigheder ikke senere end den relevante garantiperiodes udløb) og angive, at produktet ikke opfylder garantibetingelserne. Anmeldelsen skal ske på Tata Steel UK Limiteds standardformular, skal sendes til Tata Steel UK Limited, og skal angive registreringsnummer eller en kopi af registreringsoplysningerne. Tata Steel UK Limited skal efterfølgende gives rimelig mulighed for at inspicere den påståede defekt. Enhver anmeldelse, som modtages efter, at 10 % eller 200 kvadratmeter af den bemalede overflade (hvad der end er det mindste areal) er påvirket af afskalning, vil være ugyldig.

4. Af hensyn til inspektion eller reparation af produktet af Tata Steel UK Limited, dets agenter eller underleverandører, skal bygningsejeren sikre, at der er tilstrækkelig og sikker adgang til taget.

5. Bygningsejeren skal skriftligt varsle Tata Steel UK Limited om enhver ændring af bygningens brug inden for 90 (halvfems) dage fra en sådan ændring.

 

Confidex®-garantien på produktet er underlagt følgende begrænsninger og undtagelser

Begrænsninger

1.Denne Confidex® garanti gælder kun for skader på den side af produktet, der udsættes for vejrlig ved anvendelse som standardbeklædning i Zone 1 og 2.

2. Confidex® garantien omfatter de klippede kanters tilstand i den relevante garantiperiode i henhold til dette afsnit 2 (gælder ikke materiale med en tykkelse på 1 mm eller mere. Der kan forekomme begrænset kantafskalling som følge af normalt vejrlig, hvor plader overlapper, samt ved udhæng. Men på grund af Colorcoat HPS200 Ultra® unikke Galvalloy® underlag og Colorcoat Prisma®, vil dette fænomen ikke forringe belægningens ydeevne. I det usandsynlige tilfælde, at kantafskalling indtræder for tidligt og anses for at være for udtalt, vil Tata Steel UK Limited undersøge det nærmere og foretage nødvendig udbedring for at sikre, at belægningen er fuldt funktionsdygtig ved garantiperiodens udløb. Klippede kanter defineres som kanter fremstillet under fabrikskontrollerede forhold med konventionelle klippeprocedurer. Klippede kanter frembragt ved andre processer eller på byggepladsen vil være underlagt bedste praksis, herunder bemaling såfremt påkrævet. Der henvises til Tata Steel UK Limited for vejledning.
3. Kun bygninger designet eller opført i henhold til de gældende retningslinjer på Tata Steel UK Limiteds hjemmeside, www.colorcoat-online.com, dækkes af Confidex® garantien. Det gælder især, men uden indskrænkning, at alle klippede kanter på inddækninger skal kantforstærkes. Inddækninger er kun dækket af garantien, hvis de anvendes i forbindelse med Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® beklædningsplader eller paneler. Da inddækningsoverflader kan forme sig efter tage, vægge eller begge dele, bestemmes deres holdbarhed af den funktion de udfylder. Hvis den samme inddækning skal formes efter såvel tag som væg, anses hele inddækningen at have holdbarhed som et tag. Både udformningen af inddækninger og deres montering på bygningen skal følge Tata Steel UK Limiteds anbefalinger.
4. Bygningsejerens juridiske retsmidler og Tata Steel UK Limiteds forpligtelser (uanset om det er i forbindelse med denne Confidex® garanti, skadeserstatning eller andet) er alene begrænset til arbejds- og materialeomkostninger til gendannelse af den defekte flade i garantiperioden eller, hvor det er relevant, farvegarantiperioden. Det er udelukkende op til Tata Steel UK Limited at vurdere, hvilke forholdsregler der skal tages for at udbedre en eventuel skade.

5. Tata Steel UK Limited (eller hvilket som helst af dets associerede selskaber) vil under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlig for bygningsejerens tab, skader eller omkostninger, uanset hvorledes pådraget eller lidt (inklusive, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, omsætning eller goodwill), uanset hvorledes sådanne tab, skader eller omkostninger måtte være forårsaget (inklusive, men ikke begrænset til, enhver form for kontraktbrud, misligholdelse eller brud på forpligtelser af Tata Steel UK Limited), bortset fra som udtrykt i paragraf 4 ovenfor.

6. For bygninger placeret i højder på over 900 m gælder en 20 % reduktion i garantiperiodens varighed.

 

Undtagelser

Denne Confidex® garanti gælder ikke for fejl eller skader opstået som følge af:


1. Brand, lynnedslag, oversvømmelser, eksplosion, unormale vindforhold, jordskælv, krigshandlinger, optøjer, opstande, bestråling, nedfaldende genstande, hærværk, jordbevægelse eller svigt af bygningsfundamenter eller andre udefrakommende årsager.
2. Misbrug, forsætlige handlinger, forsømmelighed eller forkert eller uhensigtsmæssig specifikation eller anvendelse af produktet.
3. Enhver skade på produktet påført under eller efter bearbejdning, under opbevaring, transport eller montage.
4. Ansamling af snavs eller byggeaffald, ej heller fejl eller skade på områder, der ikke afvaskes af nedbør eller afvaskes med en hyppighed, der står i et rimeligt forhold til produktets anvendelse og bygningens omgivende miljø (samt at bygningsejerens optegnelser tydeligt angiver dette).
5. Lunker på tage og utilstrækkeligt forseglede overlapninger, som tillader vandansamling og ansamling af andre forureningskilder.
6. Udledning af skadelige gasarter, dampe eller kemikalier fra naturlige eller kunstige kilder på det oprindelige opførelsessted eller inden for 400 meters afstand herfra.
7. Uanset årsag, udsættelse for vedvarende temperaturer på over 60° C for Colorcoat HPS200 Ultra®; eller 90°C for Colorcoat Prisma®.
8. Enhver form for skrue, nitte eller andet fastgørelsesmiddel eller genstand fastgjort (eller forsøgt fastgjort) til hvilken som helst del af produktet, bortset fra fotoelektriske anlæg på et Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® tag eller vaeg, som er monteret og vedligeholdt i overensstemmelse med de forretningsbetingelser, som er angivet i det fotoelektriske Confidex® tillæg.  
9. Nedbrydning forårsaget af kontakt med vådt, grønt eller behandlet tømmer eller på grund af direkte eller indirekte kontakt med korrosionsfremkaldende materialer.
10. Enhver ændring, forlængelse, modificering eller genopførelse af produktet efter opførelse, bortset fra fotoelektriske anlæg på et Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® tag eller væg, som er monteret og vedligeholdt i overensstemmelse med de forretningsbetingelser, som er angivet i det fotoelektriske Confidex® tillæg.
11. Funktionen af en hvilken som helst reparationsmaling eller overmaling af plader før, under eller efter opførelse.
12. Korrosion eller andre virkninger forårsaget af elementer i bygningen, korrosion forårsaget af ansamling af forureningskilder (af enhver art) i udhæng eller fra unormal atmosfærisk forurening og kontakt med aggressive gasser, dampe eller kemikalier.
13. Direkte kontakt med havvandssprøjt (i et kystmiljø), medmindre der foretages regelmæssig afvaskning for at forhindre ansamling af salt på produkter, og at bygningsejerens optegnelser tydeligt angiver dette.
14. Tage med hældninger på under 1° (en grad).
15. Udhæng eller
16. Anvendelse af produkter fremstillet mere end 18 (atten) måneder før bygningens færdiggørelsesdato.

 

Generelt

Denne Confidex® garanti udtrykker hele aftalen og overenskomsten mellem parterne med hensyn til genstanden for Confidex® garantien, og den indgås i forståelse af at:
(a) ingen part indgår i Confidex® garantien afhængigt af nogen som helst repræsentation, reklamationsret eller forpligtelse fra modpartens side, som ikke udtrykkeligt er udtrykt eller henvist til i Confidex® garantien. Enhver betingelse, garanti, udsagn eller løfte med hensyn til produktets kvalitet eller egnethed, uanset hvorledes og hvornår dette måtte være udtrykt i lov, branchens sædvane eller på anden vis, udelukkes hermed, bortset fra i den udstrækning en sådan udelukkelse forhindres ved lov;
(b) med forbehold for bestemmelse (a) foroven giver intet udsagn eller løfte indeholdt i nogen som helst national standard, national udgave af en europæisk standard, ISO-standard eller nogen som helst anden standard eller teknisk specifikation med hensyn til produktets egnethed til noget formål anledning til noget retsansvar for Tata Steel UK Limited, bortset fra i den udstrækning sådanne undtagelser forhindres ved lov. Bygningsejeren skal sikre sig, at produktet er egnet til det påtænkte produkt eller den påtænkte anvendelse, før produktet inkorporeres i et sådant produkt eller en sådan anvendelse;
(c) intet i denne Confidex® garanti udelukker eller begrænser Tata Steel UK Limiteds hæftelse for dødsfald eller personskade forårsaget at Tata Steel UK Limiteds forsømmelighed eller som på anden vis forbudt ved lov.
(d) ingen part har adgang til noget som helst retsmiddel med hensyn til fejlrepræsentation eller usandfærdige udsagn fremsat af- eller på vegne af modparten, som ikke er indeholdt i denne Confidex® garanti eller for noget forpligtelsesbrud, som ikke er indeholdt i denne garanti;
(e) denne bestemmelse udelukker intet ansvar for eller retsmiddel med hensyn til bedragerisk forvanskning.
(f) Confidex® garantien bliver først gyldig og forpligtende, når den registreres hos og udstedes af Tata Steel UK Limited, og
(g) Confidex® garantien er underlagt de seneste begrænsninger og undtagelser, som findes på Tata Steel UK Limiteds hjemmeside på www.colorcoat-online.com.


Denne Confidex® garanti er underlagt og udformet i henhold til engelsk lovgivning. Tata Steel UK Limited og bygningsejeren underkaster sig engelske domstoles eksklusive jurisdiktion. Forespørgsler vedrørende denne Confidex® garanti skal rettes til Colorcoat Connection® helpline. Tata Steel UK Limited er registreret i England med CVR-nr. 2280000 og registreret adresse på 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, England.


Varemærker tilhørende Tata Steel UK Limited


Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex og Galvalloy er registrerede varemærker tilhørende Tata Steel UK Limited.

 

Copyright 2020 Tata Steel UK Limited
Language: Danish 0720

Kategorier