Beperkingen en uitsluitingen

Confidex® Garantie Beperkingen en uitsluitingen

“Het onderstaande is een vertaling van de Confidex® garantievoorwaarden die, waar van toepassing, in de Engelse taal zullen worden uitgegeven. Deze vertaling wordt verstrekt om bij te dragen aan inzicht in de Confidex® Garantie, maar behelst geen rechten of verplichtingen.  Uitsluitend de Confidex® Garantie die in de Engelse taal wordt uitgegeven, omvat wettelijke verplichtingen van de partijen; deze zal maatgevend zijn bij tegenstrijdigheden en zal definitief zijn bij enigerlei kwestie over interpretatie of betekenis.”

Confidex® Garantie

Het begrip 'Confidex® Garantie' heeft betrekking op een productgarantie tegen verfdelaminatie en, waar van toepassing, een garantie tegen een bovenmatige kleurverandering.

Dit certificaat valideert de Confidex®  Garantie ten aanzien van het hierna benoemde gebouw.  Dit certificaat bekrachtigt de relatie tussen Tata Steel UK Limited en de Gebouweigenaar (deze term staat voor de oorspronkelijke klant van Tata Steel UK Limited, of voor een benoemde verkrijger die geregistreerd staat als eigenaar van het gebouw).  Bewaar het document op een veilige plaats en noteer het Garantieregistratienummer.

De garantie op delaminatie van verf is gebaseerd op, en geldt tijdens de duur van de garantieperiode (zoals hierna omschreven), ofwel de periode totdat de eigenaar van een gebouw moet overwegen of hij de bekleding van het pand wil overschilderen.  Gedurende deze periode wordt voor ieder afzonderlijk vlak (d.w.z. een wand of een dakvlak) gegarandeerd dat niet meer dan 5% of 100 m2 van het verfoppervlak (het kleinste oppervlak van deze twee) zal worden aangetast door delaminatie van verf.

Indien het Product niet voldoet aan deze criteria, zal Tata Steel het defecte materiaal herstellen volgens de voorwaarden van deze Confidex® Garantie.


Op grond van de Confidex® Garantie voor het Product dient de Gebouweigenaar bepaalde taken uit te voeren om de werking van de Confidex® Garantie in stand te houden.

Verplichtingen van de Gebouweigenaar

1. In het algemeen is een inspectie of onderhoud niet vereist om de geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden, behalve als er materiaal wordt gebruikt in gebieden met ophoping van stof of vuil, contact met zeenevel of waar Colorcoat HPS200 Ultra® of 3-laags Colorcoat Prisma® Solid, Metallic of Matte kleuren is toegepast op een dak of gevel met een Photo Voltaic (PV) installatie.  Ten aanzien van die omstandigheden verwijzen we naar de Uitsluitingen 4 en 13, en naar de aan dit certificaat toegevoegde Confidex® PV-Bijlage voor de details van de voorwaarden voor inspectie- en onderhoudseisen.

2. Colorcoat Prisma®, na 1 oktober 2017 geproduceerd in standaardkleuren, wordt gegarandeerd tegen bovenmatige kleurverandering gedurende de periode, en op grond van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die zijn vervat in een Confidex® Garantie Kleurbijlage, die - waar van toepassing - op verzoek wordt verstrekt.

3. Om een beroep te doen op deze garantie en om te voldoen aan de Garantievoorwaarden, dient de Gebouweigenaar of diens belangenbehartiger Tata Steel UK Limited binnen 30 dagen na de vaststelling van een tekortkoming (en in elk geval voor verstrijking van de van toepassing zijnde Garantieperiode) schriftelijk op de hoogte stellen van een tekortkoming van het Product. Voor de melding moet gebruik worden gemaakt van het standaardformulier van Tata Steel UK Limited; dat dient te worden verstuurd naar Tata Steel UK Limited, onder vermelding van het registratienummer of met een kopie van de registratiegegevens. Aan Tata Steel UK Limited moet vervolgens een redelijke gelegenheid worden gegund om de geclaimde tekortkoming te inspecteren. Meldingen die worden ontvangen nadat 10% of 200 m2 van het geverfde oppervlak (het kleinste oppervlak van deze twee) is aangetast door delaminatie van verf, zijn niet geldig.

4. De Gebouweigenaar dient zorgt te dragen voor een adequate en veilige toegang tot het dak voor een inspectie of reparatie van het Product door Tata Steel UK Limited, haar belangenbehartigers of onderaannemers.

5. Bij een verandering van het gebruik van het gebouw dient de Gebouweigenaar Tata Steel UK Limited daarvan binnen 90 (negentig) dagen schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Op de Confidex® Garantie voor het Product zijn onderstaande Beperkingen en Uitsluitingen van toepassing.

Beperkingen

1. Deze Confidex® Garantie geldt uitsluitend voor aantasting van de buitenzijde van het Product bij gebruik voor standaardbekledingen binnen de Zones 1 en 2.

2. Deze Confidex® Garantie omvat ook de conditie van de snijranden gedurende de looptijd van de betreffende Garantieperiode in overeenstemming met deze clausule 2 (niet van toepassing op materiaal met een dikte van 1 mm of meer). Bij overlappingen van platen en overstekende gedeelten kan door normale blootstelling aan weersinvloeden een beperkte delaminatie aan de randen ontstaan. Dankzij de uitstekende bescherming tegen corrosie die wordt geboden door het unieke Galvalloy® substraat van Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®, zal dit verschijnsel de functionaliteit van de gebouwbekleding echter niet aantasten. In het onwaarschijnlijke geval dat delaminatie aan de snijkanten vroegtijdig optreedt en door Tata Steel UK Limited als excessief wordt beschouwd, zal Tata Steel UK Limited onderzoek plegen en herstelwerkzaamheden uitvoeren om de algehele functionaliteit van het bekledingssysteem te waarborgen gedurende de volledige Garantieperiode. Onder de omschrijving snijkanten vallen snijkanten die in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden zijn gemaakt met behulp van gangbare (braamvrije) knipmethoden. Op snijkanten die zijn gemaakt met behulp van alternatieve processen of buiten de fabriek, dienen best pratices te zijn toegepast, inclusief eventueel aflakken van de snijkanten. Raadpleeg Tata Steel voor meer advies.

3. Alleen gebouwen die zijn ontworpen en gebouwd volgens de huidige richtlijnen op de website van Tata Steel UK Limited: www.colorcoat-online.com zijn gedekt door de Confidex® Garantie.  In het bijzonder geldt dat (bij zetwerk) alle snijranden moeten worden omgezet.  Zetwerk wordt alleen gegarandeerd bij gebruik samen met Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® dak- of gevelbekleding.  Aangezien het oppervlak van zetwerk daken, wanden of beide kan emuleren, wordt de duurzaamheid daarvan bepaald door de functie die het zetwerk vervult. Indien een stuk zetwerk zowel een dak als een wand emuleert, wordt aangenomen dat het gehele zetwerk de duurzaamheid van een dak heeft. Bij het ontwerp en de toepassing van zetwerk dienen de aanbevelingen van Tata Steel UK Limited te worden opgevolgd.

4. Het wettelijk verhaal van de Gebouweigenaar en de verplichtingen van Tata Steel UK Limited (uit hoofde van deze Confidex® Garantie, benadeling of anderszins) zijn uitsluitend beperkt tot de arbeids- en materiaalkosten voor het herstel van het betreffende vlak gedurende de Garantieperiode of, indien van toepassing, de garantieperiode voor de kleur. Het is uitsluitend aan Tata Steel UK Limited om, naar eigen goeddunken, te bepalen wat de geschikte maatregelen zijn om bij een tekortkoming te zorgen voor een passend herstel.

5. Tata Steel UK Limited (en de aan haar gelieerde bedrijven) zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die door de Gebouweigenaar worden geleden of opgedaan (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verlies van winst, inkomsten of goodwill), ongeacht de oorzaak ervan (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, contractbreuk, nalatigheid of enigerlei inbreuk op een verplichting van Tata Steel UK Limited), anders dan geformuleerd in de voorgaande clausule 4.

6. Voor Gebouwen die zijn gesitueerd op een hoogte van >900 m geldt een reductie van 20% op de duur van de Garantieperiode.

 

Uitsluitingen

Deze Confidex® Garantie geldt niet voor gebreken of schade als gevolg van:

1. Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale windkracht, aardbeving, oorlogshandelingen, burgerlijk oproer, straling, vallende voorwerpen, vandalisme, aardverschuivingen, gebreken aan funderingen of andere van buitenaf komende oorzaken;

2. Misbruik, opzet, nalatigheid, onjuiste of ongeschikte specificaties of toepassingen van het Product;

3. Schade aan het Product die is ontstaan tijdens of na fabricage, opslag, vervoer of montage;

4. Opeenhoping van vuil of puin, of gebreken of schade bij oppervlakken die niet worden schoongespoeld door regenwater, tenzij bedoelde oppervlakken worden gereinigd met een frequentie die evenredig is met de toepassing en de externe omgeving van het Product, en met de lokale omgeving van het Gebouw (de Gebouweigenaar dient dat met rapporten te kunnen aantonen);

5. Plasvorming op daken en onvoldoende afgesloten overlappen, waardoor water en andere verontreinigende stoffen worden vastgehouden;

6. Uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit natuurlijke of kunstmatige bronnen op of binnen 400 meter van de oorspronkelijke bouwplaats;

7. Continue blootstelling, door welke oorzaak dan ook, aan temperaturen van meer dan 60°C in het geval van Colorcoat HPS200 Ultra®; of 90°C in het geval van Colorcoat Prisma®;

8. Elke schroef, klinknagel, bevestigingsmiddel of ander element dat tijdens of na de montage op een deel van het Product is aangebracht (of bij een poging daartoe), met uitzondering van een PV-installatie op een Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® dak of gevel, aangebracht en onderhouden in overeenstemming met de termen en voorwaarden van de Confidex® PV-bijlage;

9. Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of behandeld hout, of vanwege direct of indirect contact met corrosieve materialen;

10. Elke wijziging, uitbreiding of aanpassing aan, of heropbouw van het Product na montage, met uitzondering van een PV-installatie op een Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® dak of gevel, aangebracht en onderhouden in overeenstemming met de termen en voorwaarden van de Confidex® PV-bijlage;

11. Gebruik van verf om het Product voor, tijdens of na montage bij te werken of over te schilderen;

12. Corrosie of andere effecten die het gevolg zijn van elementen binnen het gebouw, corrosie die het gevolg is van ingesloten verontreinigende stoffen (zonder beperking) tussen overlappen, of van abnormale atmosferische verontreiniging of contact met agressieve gassen, dampen of chemicaliën;

13. Direct contact met zeenevel (in kustgebieden), tenzij de gebouwbekleding regelmatig wordt schoongemaakt om zoutophoping op het Product tegen te gaan. De Gebouweigenaar dient dat met rapporten duidelijk te kunnen aantonen;

14. Daken met een hellingshoek van minder dan 1° (één graad);

15. Onderzijden van luifels en uitkragingen, of

16. Toepassing van het Product als het meer dan 18 (achttien) maanden vóór de voltooiingsdatum van het Gebouw geproduceerd is.

 

Algemeen

De Confidex® Garantie legt de gehele overeenkomst en afspraken tussen de partijen betreffende de Confidex® Garantie vast en wordt aangegaan met dien verstande dat:

(a) geen van de partijen de Confidex® Garantie is aangegaan op grond van een voorstelling van zaken, waarborg of verplichting van de andere partij die niet uitdrukkelijk is vastgelegd, of waarnaar wordt verwezen in de Confidex® Garantie. Iedere voorwaarde, garantie, verklaring of verplichting aangaande de kwaliteit van het Product of de geschiktheid daarvan voor enig doeleinde, op welke wijze en op welk tijdstip dan ook geuit of geïmpliceerd door statuten, handelspraktijk of anderszins, hierbij wordt uitgesloten, tenzij deze uitsluiting bij wet verboden is;

(b) behoudens het hierboven in (a) uiteengezette, geen enkele verklaring of verplichting die is vervat in een nationale norm, nationale editie van een Europese Norm, ISO-norm of enige andere norm of technische specificatie aangaande de geschiktheid van het Product voor enig doel, aanleiding zal geven tot enigerlei wettelijke aansprakelijkheid van Tata Steel UK Limited, tenzij deze uitsluiting bij wet verboden is. De Gebouweigenaar dient zich ervan te vergewissen dat het Product geschikt is voor producten of toepassingen waarvoor het gebruik is voorzien, voordat het Product daadwerkelijk in dergelijke producten of toepassingen wordt verwerkt;

(c) niets in deze Confidex® Garantie de aansprakelijkheid van Tata Steel UK Limited voor overlijden of persoonlijk letsel uitsluit of beperkt, indien veroorzaakt door nalatigheid van Tata Steel UK Limited, of op een andere wijze die bij wet verboden is;

(d) geen der partijen enig verhaal kan uitoefenen ten aanzien van een onjuiste voorstelling van zaken of valse verklaring door, of namens de andere partij, die niet is vervat in de Confidex® Garantie; datzelfde geldt voor een niet in de Garantie opgenomen inbreuk op garantie;

(e) deze clausule geen enkele aansprakelijkheid of verhaal uitsluit met betrekking tot een onjuiste voorstelling van zaken;

(f) de Confidex® Garantie rechtsgeldig en bindend wordt zodra deze door Tata Steel UK Limited is geregistreerd en uitgegeven;

(g) de Confidex® Garantie onderworpen is aan de meest recente beperkingen en uitsluitingen, die worden vermeld op de website van Tata Steel UK Limited: www.colorcoat-online.com


Deze Confidex® Garantie is onderworpen aan, en dient te worden geïnterpreteerd volgens Engels recht; Tata Steel UK Limited en de Gebouweigenaar onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Vragen over deze Confidex® Garantie dienen te worden gericht aan de Colorcoat Connection® helpline.  Tata Steel UK Limited, officieel gevestigd op het adres 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, is in Engeland geregistreerd onder nummer 2280000.

 

Handelsmerken van Tata Steel UK Limited
 

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex en Galvalloy zijn gedeponeerde handelsmerken van Tata Steel UK Limited.


Copyright 2020 Tata Steel UK Limited

Language Dutch 0720

Categorieën