Manual
Privacyverklaring
Privacyverklaring

Inleiding

De vennootschappen binnen de Tata Steel Europe Ltd Groep (“Tata Steel”, “wij”, “onze” of “ons”) bewaren en verwerken gegevens van diverse personen, waaronder onze klanten, potentiële klanten, personen die contact met ons hebben opgenomen met een vraag of klacht, bezoekers van onze website en personen die onze e-mails ontvangen (“u” of “uw”). Wij nemen uw recht op privacy en onze wettelijke verplichtingen daaromtrent serieus. Uw persoonsgegevens worden beveiligd en worden vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden verwerkt zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring  beschrijft de categorieën  persoonsgegevens die wij verwerken, de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en de wijze waarop uw privacy tijdens onze relatie met u wordt gewaarborgd. Deze verklaring is slechts bedoeld om u te informeren over de manier waarop Tata Steel uw persoonsgegevens verwerkt en maakt geen deel uit van een eventuele overeenkomst met ons.

Tata Steel Europe Limited (“TSE”) is de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat TSE verantwoordelijk is voor de vaststelling van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt en voor het  (samen met andere partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring) verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het toepasselijke privacy recht.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, neemt u dan contact met ons op via “Contact opnemen” .

Welke persoonsgegevens verzamelt Tata Steel?

Wij verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens, waaronder:

 1. Contactgegevens die u aan ons verstrekt op evenementen of beurzen voor het stellen van een vraag of voor het ontvangen of downloaden van marketinginformatie (waaronder uw naam, bedrijf, functie, e-mailadres, adres, telefoonnummer en mobiele nummer);
 2. Contactgegevens of andere gegevens die u ons verstrekt bij het indienen van een klacht of het stellen van een vraag, bijvoorbeeld met betrekking tot het milieu;
 3. Gegevens over onze transacties (middels  onze websites of op andere wijze), inclusief gegevens over goederen of diensten die u bij ons betrekt;
 4. Gegevens over uw computer en uw bezoek aan en het gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzende bron, lengte van uw bezoek, toegangs- en vertrekpunt en het aantal bekeken pagina’s); en
 5. Contactgegevens die u ons verstrekt om u in te schrijven voor onze websiteservices, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven (inclusief wat u opent, waarop u klikt, informatie over voorkeuren, e-mail en andere contactgegevens).

Indien nodig en voor zover wettelijk toegestaan kan het voorkomen dat wij additionele gegevens verzamelen. 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken momenteel geen bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Voor zover wettelijk toegestaan, verzamelen en verwerken wij een beperkte hoeveelheid gegevens over strafrechtelijke overtredingen en procedures (inclusief informatie over beschuldigingen en verdenking van strafrechtelijke overtredingen).

Hoe verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die afkomstig zijn van verschillende bronnen, maar hoofdzakelijk rechtstreeks van uzelf. Dit zijn gegevens die u specifiek aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een product van ons koopt, u zich inschrijft of afmeldt voor een nieuwsbrief per e-mail of ons tijdens een evenement of beurs uw kaartje overhandigt.

Sommige persoonsgegevens worden automatisch verzameld, bijvoorbeeld door het monitoren van uw bezoeken aan onze website of door de interactie met onze e-mails (altijd met uw toestemming waar dat wettelijk voorgeschreven is), zoals gegevens over uw browser en locatie, de hoeveelheid tijd die u op de site doorbrengt, de verwijzende bron, of u onze e-mails leest en, zo ja, of u op links daarin klikt.

 In dergelijke situaties kunnen er gegevens worden verzameld door Tata Steel of door een externe partij die dat namens ons doet (bijvoorbeeld Google Analytics).  Zie voor meer informatie over dit soort geautomatiseerde gegevensverzameling ons cookiebeleid.

Wij informeren u wanneer het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is en wanneer wij specifieke gegevens van u nodig hebben in verband met (het sluiten van) een overeenkomst of anderszins. We informeren u ook over de gevolgen van het niet verstrekken van de benodigde gegevens: zo betekent het niet verstrekken van contactgegevens dat we geen contact met u kunnen opnemen en dat wij zonder uw betalingsgegevens geen transacties met u kunnen uitvoeren. 

Naast persoonsgegevens van uzelf verstrekt u ons mogelijk ook persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van alternatieve contactpersonen binnen uw organisatie. Voordat u dergelijke persoonsgegevens  aan ons verstrekt, moet u deze personen op de hoogte brengen van de gegevens die u aan ons wilt verstrekken en van de verwerking daarvan door ons, zoals toegelicht in deze privacy verklaring.

Wat is het doel en de rechtsgrond van de gegevensverwerking?

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke (privacy) wetgeving verzameld en verwerkt voor verschillende bedrijfsdoeleinden. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het incidenteel voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor doeleinden die voor u niet kenbaar zijn, bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek.   

Wij verwerken  uw persoonsgegevens meestal op een van de volgende wettelijke rechtvaardigingsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (zie de doeleinden die hieronder nader worden beschreven), behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonsgegevens moeten worden beschermd zwaarder wegen dan onze belangen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

Incidenteel kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens op andere gronden verwerken, bijvoorbeeld wanneer de verwerking nodig is om een taak van algemeen belang te vervullen, of als de verwerking nodig is om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen, of in gevallen waarin u toestemming hebt gegeven.

Binnen Tata Steel hebben wij de volgende doeleinden en rechtsgronden geïdentificeerd voor het verwerken van persoonsgegevens:

 

Nr.

Doeleinde van de verwerking

Rechtsgrond

a)      

Levering van de door u bestelde producten of diensten

Wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen u (als persoon) en Tata Steel, is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als er geen sprake is van een overeenkomst, of als de overeenkomst is gesloten tussen Tata Steel en bijvoorbeeld uw werkgever, dan is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om onze klanten te kunnen voorzien van de gevraagde producten en diensten, aangezien dat van essentieel belang is voor onze bedrijfsvoering.

b)     

Het doen van zaken met onze klanten (inclusief het verkrijgen en verwerken van krediet- en factureringsgegevens)

Wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen u (als persoon) en Tata Steel, is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als er geen sprake is van een overeenkomst, of als de overeenkomst is gesloten tussen Tata Steel en bijvoorbeeld uw werkgever, dan is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om zaken te kunnen doen met onze klanten. Het genereren van omzet middels verkoop van onze producten is een kernactiviteit, die ons in staat stelt ons bedrijf  te continueren en groei te genereren.

c)      

Het corresponderen over bestellingen en leveringen van onze producten

Wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen u (als persoon) en Tata Steel, is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als er geen sprake is van een overeenkomst, of als de overeenkomst is gesloten tussen Tata Steel en bijvoorbeeld uw werkgever, dan is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om zaken te kunnen doen met onze klanten. Het genereren van omzet middels verkoop van onze producten is een kernactiviteit, die ons in staat stelt ons bedrijf  te continueren en groei te genereren.

d)     

Het screenen op kredietfraude bij onze transacties

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf, onze klanten en derden te beschermen tegen frauduleuze transacties.

e)      

Het verstrekken van informatie over producten en diensten die u bij ons heeft aangevraagd en het verstrekken van informatie over producten en diensten die volgens ons interessant kunnen zijn voor u of uw organisatie

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om onze klanten te kunnen voorzien van actuele informatie over onze producten en diensten.

Indien wij echter wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te verkrijgen alvorens u dergelijke informatie te sturen, hanteren wij uw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking.

In alle gevallen geldt dat wij het zullen respecteren als u dergelijke informatie niet meer van ons wenst te ontvangen.

f)      

Het verkrijgen van inzicht in de behoeften van onze klanten teneinde betere producten en diensten te kunnen leveren

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang dat, door het hebben van inzicht in de behoeften van onze klanten, wij al onze klanten een optimale service bieden. Dit stelt ons mede in staat om ons bedrijf te continueren en groei te genereren.

g)     

Het functioneren van de afdeling klantenservice, zodat wij kunnen reageren op vragen die wij van u ontvangen

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang dat wij al onze klanten een optimale service bieden. Dit stelt ons mede in staat om ons bedrijf voort te zetten en te groeien.

h)      

Het hebben van een gebruiksvriendelijke website met bruikbare content

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en u van informatie te voorzien die relevant is. 

i)       

Het verbeteren van de browse-ervaring door uw voorkeuren te onthouden en onze websites op andere manieren te personaliseren

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang dat alle website bezoekers een optimale ervaring hebben, aangezien we mede daardoor ons bedrijf kunnen continueren en groei kunnen genereren. Het personaliseren van de bezoekerservaring helpt ons hierbij.

Als deze activiteit echter wordt uitgevoerd met behulp van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn (zie ons cookiebeleid voor meer informatie), zullen we waar de wet dat voorschrijft uw toestemming vragen voor een dergelijke verwerking. Als wij die toestemming hebben verkregen, hanteren wij uw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking. 

j)       

Het verstrekken van informatie over technische problemen, of om u te informeren in het geval van een incident, zoals een data lek

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel.

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om klanten en andere relaties op de hoogte te stellen van incidenten die voor hen gevolgen kunnen hebben. Dit stelt ons in staat goede (klant)relaties te onderhouden.

Wij kunnen in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om u van dergelijke informatie te voorzien.

k)      

Overige doeleinden die zijn toegestaan onder het toepasselijke recht, met inbegrip van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tata Steel voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van derden niet zwaarder wegen

 

Verwerking van gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Persoonsgegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden slechts verwerkt voor zover dat onder het toepasselijke recht is toegestaan of voorgeschreven.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wij fraudecontroles uitvoeren op uw transacties met ons. Gegevens over een beschuldiging van een strafbaar feit of over een veroordeling tijdens uw relatie met Tata Steel worden in voorkomende gevallen slechts door ons verwerkt voor zover dat is voorgeschreven of toegestaan onder het toepasselijke recht. Bijvoorbeeld als wij door wet- of regelgeving worden verplicht om een overtreding te melden.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij streven ernaar om persoonsgegevens zo veel mogelijk te actualiseren en overbodige gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verwijderen of te anonimiseren. Sommige persoonsgegevens kunnen echter worden bewaard om te voldoen aan wettelijke voorschriften of vanwege andere zakelijke belangen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens meestal niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Dat zal doorgaans zijn voor de duur van uw relatie met ons, plus de lengte van een wettelijk bepaalde periode na het beëindigen van die relatie. Sommige gegevens moeten echter mogelijk langer worden bewaard. Bepaalde specifieke data, zoals transactiegegevens en productgaranties, bewaren we bijvoorbeeld gedurende afwijkende periodes, zoals voorgeschreven door het toepasselijke recht.

We hanteren een retentie beleid voor het bewaren van de gegevens die in ons bezit zijn. Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd of zodanig worden opgeslagen dat het bedrijf er geen gebruik meer van kan maken.

Toegang tot gegevens

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden, en zullen ervoor zorgen dat onze werknemers, leveranciers en onderaannemers alleen toegang hebben tot uw gegevens wanneer dat deel uitmaakt van hun takenpakket, en dan alleen voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen Tata Steel zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor, en mogen deze alleen wanneer dat nodig is worden gedeeld met:

 • lokale en regionale managers en leidinggevenden  die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming met betrekking tot uw relatie met Tata Steel (inclusief, maar niet beperkt tot, juristen en IT-medewerkers);
 • systeembeheerders; en
 • medewerkers belast met de uitvoering van specifieke taken. Door medewerkers van de afdeling  Finance, Marketing en IT mogen bijvoorbeeld marketinginzichten worden gebruikt om klanten beter of persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

Uw persoonsgegevens zijn ook toegankelijk voor derde partijen waarmee wij samenwerken, evenals voor aan hen gelieerde bedrijven en onderaannemers. Zij voorzien ons van diensten zoals bijvoorbeeld hosting, ondersteuning en onderhoud van overkoepelende informatiesystemen. Persoonsgegevens worden ook uitgewisseld met bepaalde onderling verbonden systemen, zoals systemen voor content-management voor websites. Gegevens die in dergelijke systemen zijn opgenomen, zijn mogelijk toegankelijk voor de providers van die systemen, de aan hen gelieerde bedrijven en onderaannemers.

Andere voorbeelden van derde partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld zijn de Belastingdienst, regelgevende instanties, verzekeraars, IT-beheerders, juristen, accountants, investeerders, consultants en andere professionele adviseurs van Tata Steel, en serviceproviders zoals onze e-mailserviceproviders en bedrijven voor web-analytics. Tata Steel verwacht van dergelijke derden dat zij alle aan hen verstrekte gegevens verwerken in overeenstemming met het toepasselijke privacy recht, inclusief de daarin voorgeschreven beveiliging en vertrouwelijkheid.

Als een derde partij optreedt als “gegevensverwerker” (bijvoorbeeld onze e-mailserviceprovider), voert deze namens ons en volgens onze instructies taken uit in verband met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden slechts met deze partijen gedeeld voor zover dat nodig is voor de betreffende dienstverlening. 

Daarnaast kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld:

 • voor zover dat wettelijk voorgeschreven is;
 • in verband met mogelijke of reeds lopende gerechtelijke procedures, teneinde onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; en
 • in verband met de (mogelijke) verkoop van bedrijven of activa. In dat geval worden uw gegevens gedeeld met de (potentiële) koper en relevante professionele adviseurs.

Gegevensbeveiliging

Tata Steel is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hebben technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen voor een passend beveiligingsniveau. Zo hanteren wij bijvoorbeeld een beveiligingsbeleid en worden al uw persoonsgegevens op onze beveiligde servers opgeslagen.

Echter, het verzenden van informatie via het internet brengt onvermijdelijk veiligheidsrisico’s met zich mee. Hieromtrent kunnen wij de veiligheid dan ook niet garanderen.

Overdracht van persoonsgegevens

Om u van de best mogelijke service te voorzien werken wij met bedrijven uit de hele wereld. Dat betekent dat uw persoonsgegevens van tijd tot tijd worden overgedragen aan gelieerde bedrijven van Tata Steel of aan derde partijen zoals hiervoor genoemd. Zij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de doeleinden en rechtsgronden  zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze gelieerde bedrijven en derde partijen kunnen zich binnen de Europese Unie bevinden, maar ook daarbuiten en in landen met minder strenge privacy wetgeving. De partijen waarmee wij uw gegevens delen zijn onder andere gevestigd in India, de VS, Canada, het Midden-Oosten, China, Zuid-Afrika, Mexico, Hongkong, Japan, Singapore, Thailand, Turkije, de VAE en Brazilië. Gezien de grote hoeveelheid partijen is het niet mogelijk deze hier allemaal te noemen, maar wij werken alleen met bedrijven waarvan wij erop vertrouwen dat zij uw gegevens veilig en correct zullen behandelen, ongeacht of zij binnen of buiten de EU zijn gevestigd.

Voor zover gedocumenteerd, kunt u de door ons genomen maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter waarborging van een correcte overdracht van uw persoonsgegevens opvragen (zie “Contact opnemen). Om redenen van vertrouwelijkheid kan het echter zijn dat bepaalde details zijn weggelaten.

Websites van derden

Soms plaatsen wij links naar externe websites die relevant zijn voor onze branche of die volgens ons nuttig zijn voor de gebruiker. Hoewel wij deze links zeer zorgvuldig selecteren, worden ze uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker, en staan wij, of een ander bedrijf uit de Tata Steel Groep, niet in voor de inhoud en het (privacy) beleid van de betreffende site , noch voor de producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Uw rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Tata Steel streeft ernaar dat alle persoonsgegevens die door ons worden bewaard correct zijn. Wij verzoeken u dan ook om ons te informeren wanneer uw persoonsgegevens moeten worden aangepast. Zie “Contact opnemen” voor onze contactgegevens.

U hebt het recht op inzage in alle persoonsgegevens die Tata Steel van u bewaart en u kunt ons verzoeken een correctie uit te voeren wanneer uw gegevens niet (langer) juist zijn. Bovendien hebt u het recht om ons te verzoeken overbodige gegevens die we van u bewaren te verwijderen.

Daarnaast hebt u de volgende rechten:

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens – als wij uw toestemming of het feit dat verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst als rechtsgrond voor de verwerking gebruiken en als de persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt, hebt u het recht om alle persoonsgegevens die u aan Tata Steel hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm op te vragen en ons tevens te verzoeken deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als dat technisch mogelijk is.
 • Recht op beperking van de verwerking – u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
  • als de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen;
  • als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (zie hieronder) in afwachting van het antwoord op de vraag of uw bezwaar gegrond is.

Als persoonsgegevens onderhevig zijn aan dergelijke beperkingen, verwerken wij deze uitsluitend met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere (rechts)persoon.

 • Het recht om uw toestemming in te trekken – als wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen (zie “Contact opnemen”), of in sommige gevallen door een specifiek mechanisme voor intrekking te gebruiken, zoals voor het verwijderen van cookies (zie ons cookiebeleid voor meer informatie). 
 • Recht op bezwaar tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen – als wij de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om tegen die verwerking bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, moeten wij met die verwerking stoppen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als we de gegevens moeten verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als wij een gerechtvaardigd belang als grond voor de verwerking gebruiken, zijn wij ervan overtuigd dat wij een dergelijke dwingende rechtvaardigingsgrond voor verwerking kunnen aantonen, maar wij zullen elk geval apart beoordelen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving.

Neem voor meer informatie omtrent uw rechten, of wanneer u deze wilt uitoefenen, contact met ons op via de informatie in “Contact opnemen”.

Overige privacyverklaringen

Het kan voorkomen dat wij gegevens verwerken waarop een andere privacyverklaring van toepassing is. Die zullen wij in dat geval onder uw aandacht brengen.

Bericht bij wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen of actualiseren en zullen de nieuwe versie in dat geval op onze website plaatsen.  Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente wijzigingen.

Bij een substantiële wijziging van de privacyverklaring wordt u daarover geïnformeerd of ontvangt u een melding dat de privacyverklaring is bijgewerkt. Op die manier weet u altijd welke gegevens wij verwerken en hoe wij die gegevens gebruiken.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 23 mei 2018.

Contact opnemen

Als u vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of als u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Dat kan per post, e-mail of telefoon, of door het online contactformulier in te vullen.

Schrijf ons

Head of Data Privacy

Tata Steel Europe Limited
18 Grosvenor Place 
London, SW1X 7HS
Verenigd Koninkrijk

E-mail:

dataprivacy@tatasteeleurope.com (Vermeld “Privacy” in de onderwerpregel)

Bel ons

+44 (0) 20 7717 4444

Contactformulier

Vul hier ons online contactformulier in.

Let op: u kunt zich met de link ‘Uitschrijven’ onder aan onze e-mails te allen tijde uitschrijven voor onze marketingberichten. Hebt u ongewenst en ongevraagd e-mail van ons ontvangen of van iemand die beweert namens ons op te treden? Stuur die e-mail dan samen met uw opmerkingen door aan feedback@tatasteeleurope.com.

 

External
Cookies