Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Standard salgsvilkår for verdensomspennende leveranser som gjelder alle ordrer akseptert av Tata Steel Norway Byggsystemer AS («Vilkårene»)

I disse Vilkårene menes med «Selger» Tata Steel Norway Byggsystemer AS (Org.nr. 959 807 949. Adresse: Røraskogen 2, 3739 Skien, Norway). Andre betegnelser som brukes i disse Vilkårene, er definert i Vilkår 29.

Utforming av kontrakten

1. Alle kontrakter om Selgerens salg av varer, uansett utforming, skal omfattes av disse Vilkårene. Vilkår eller betingelser i Kjøperens ordre eller annen dokumentasjon som ikke er i samsvar med disse Vilkårene, skal ikke gjelde.

Leveringstid

2. Datoer eller tidsrom for levering er omtrentlige og er kun til opplysningsformål, og er ikke av vesentlig betydning i disse Vilkårene.

3. En forsinkelse i leveransen, herunder levering senere enn datoen eller datoene fastsatt i Kontraktsdokumentene, skal ikke utgjøre et kontraktsbrudd eller gi Kjøperen rett til å heve kontrakten eller til andre misligholdsbeføyelser, med mindre Selgeren har garantert levering til leveringsdatoen ved garanti angitt i Kontraktsdokumentene, som uttrykkelig endrer bestemmelsene i Vilkår 2 og i dette Vilkår 3.

4. Dersom produksjonen eller behandlingen av noen av varene, eller leveringen av noen av varene til Selgerens anlegg eller til Kjøperen på annet sted, enten av Selgeren, et tilknyttet selskap eller en uavhengig transportør, direkte eller indirekte hindres av brann, naturkrefter, krig, sivil urolighet, streik, lockout, arbeidskonflikter, mangel på råvarer eller drivstoff (til tross for at Selgeren har truffet alle rimelige tiltak for å skaffe slike råvarer eller drivstoff), mangel på arbeidskraft, havari eller delvis svikt i anlegg eller maskiner, sent mottak av Kjøperens spesifikasjoner eller annen nødvendig informasjon, lover, pålegg eller forskrifter fra statlige myndigheter, direktiver eller beslutninger fra EU-kommisjonen, forsinkelse hos agenter, underleverandører eller leverandører, eller av andre grunner utenfor det som med rimelighet kan anses som Selgerens kontroll eller kontrollen til noen av Selgerens tilknyttede selskaper forbundet med produksjon, behandling eller levering av varer, skal leveringstiden for varene, til tross for eventuell garanti angitt i Kontraktsdokumentene som uttrykkelig endrer Vilkår 2 og 3, utsettes med en rimelig periode, og garantien skal anses å være endret tilsvarende.

Kansellering av levering

5. Dersom det er sannsynlig at levering av varer vil bli forsinket på grunn av årsakene eller hendelsene angitt i Vilkår 4, og:

(a) Selgeren ikke har foretatt levering, eller ikke er ferdig med produksjonen eller behandlingen av varene, eller varene er tapt, ødelagt eller permanent skadet etter at produksjonen eller behandlingen er ferdigstilt, og

(b) forsinkelsen sannsynligvis vil vedvare så lenge at Kjøperen trenger å skaffe erstatningsvarer fra en annen kilde enn Selgeren, og

(c) Kjøperen kan godgjøre overfor Selgeren at gjennomføringen av Kjøperens virksomhet trolig vil bli alvorlig påvirket av leveringsforsinkelsen, eller at Kjøperen står i fare for å misligholde en kontraktsforpliktelse overfor en tredjepart som følge av den,

skal Selgeren på forespørsel fra Kjøperen samtykke til kansellering av leveringen av disse varene.

Dersom noen av årsakene eller hendelsene som fremgår av Vilkår 4, fører til eller sannsynligvis vil føre til en forsinkelse i leveringen på mer enn 30 dager, skal Selgeren ha rett til å annullere leveringen av disse varene og har ikke noe ansvar overfor Kjøperen hva gjelder salg av varene.

Leveringsmetode

6. a) Selgeren forbeholder seg retten til å levere varene fra sine anlegg eller fra noen av sine tilknyttede selskapers anlegg. Med mindre Kontraktsdokumentene angir noe annet, skal transportmetoden være ut fra Selgerens skjønn og for Kjøperens regning. Dersom Kontraktsdokumentene fastsetter at Kjøperen skal hente varene fra Selgerens aktuelle anlegg, eller dersom Kontraktsdokumentene ikke inneholder bestemmelser om levering og Selgeren ønsker det, skal Kjøperen hente varene omgående etter å ha blitt varslet av Selgeren om at varene er klare til å hentes. Dersom varene ikke er hentet av Kjøperen innen 3 dager etter slikt varsel, kan Selgeren sende varene selv for Kjøperens regning og risiko (dersom leveringsadresse for varene ikke er angitt av Kjøperen, til den av Kjøperens adresser som Selgeren velger), eller lagre dem for Kjøperens regning og risiko, og varene skal i så fall anses som levert.

(b) Selgeren forbeholder seg retten til å belaste Kjøperen for kostnader, gebyrer eller utgifter som Selgeren pådrar seg, herunder (men ikke begrenset til) kostnader, gebyrer eller utgifter som påløper som følge av lagring av varene, tilbakeholdelse av kjøretøy eller lastevogn eller overliggetid for skip, i hvert tilfelle som følge av handlinger eller unnlatelser fra Kjøperen eller Kjøperens hjelpere eller representanter, herunder Kjøperens manglende aksept av levering av varer, eller som følge av spesielle krav eller bestemmelser som ikke er angitt i Kontraktsdokumentene.

(c) Når Kontraktsdokumentene angir levering av varene på andre steder enn Selgerens eller et tilknyttet selskaps anlegg, skal Selger vurdere et krav fra Kjøperen om erstatning for tap eller skade under transitt bare dersom Kjøperen:

 • i tilfelle tap varsler Selgeren innen 21 dager etter å ha mottatt varsel eller annen melding om utsendelse av varer fra Selgeren, eller i tilfelle av skade innen 7 dager etter levering av varene, og
 • når varene transporteres av en uavhengig transportør, på alle måter overholder transportørens vilkår for å melde krav om tap eller skade under transitt.

(d) Eventuell sjøforsikring som skal tegnes av Selgeren i henhold til Kontraktsdokumentene, skal, med mindre annet er avtalt i Kontraktsdokumentene, ligge 10 % over fakturaprisen og dekke varene fra tidspunktet da transitten av varene til bestemmelsesstedet angitt i Kontraktsdokumentene, starter, som fastsatt og innlemmet i Institute of London Underwriters’ fraktklausuler, krigsklausuler og streikeklausuler, som gjelder på forsendelsestidspunktet.

(e) Bortsett fra avvik som gjøres i disse Vilkårene eller slik det ellers er avtalt i Kontraktsdokumentene, skal eventuelle begreper som er definert i den aktuelle utgaven av Incoterms som gjelder på datoen for Selgerens ordrebekreftelse, som CIF og CFR, ha den betydning de har fått gjennom slike Incoterms når de brukes i noen av Kontraktsdokumentene.

Suksessive leveranser

7. Hver dellevering eller suksessive leveranse av varene skal anses å være solgt i henhold til en egen kontrakt.

Spesifikasjoner og standarder

8. Dersom annet ikke følger av disse Vilkårene, skal varer som leveres av Selgeren på leveringsdatoen oppfylle alle spesifikasjoner og standarder angitt av Selgeren i Kontraktsdokumentene.

Garantier

9. (a) Med mindre partene i Kontraktsdokumentene uttrykkelig har avtalt å endre dette Vilkåret, uansett bestemmelsene i Vilkår 8 over, skal alle vilkår, garantier, erklæringer eller løfter som angår varenes kvalitet, egnethet eller formålstjenlighet uansett når eller hvordan dette kommer til uttrykk eller som kan være underforstått gjennom lov, handelspraksis eller annet er herved unntatt, bortsett fra dersom slike unntak hindres ved lov. 

(b) Uten at det berører det foregående, skal ingen erklæring eller forpliktelse som finnes i en nasjonal standard, nasjonal utgave av en europeisk standard, ISO-standard eller annen standard eller teknisk spesifikasjon med hensyn til varenes formålstjenlighet, utgjøre et grunnlag for juridisk ansvar for Selgeren, bortsett fra dersom slike unntak hindres ved lov. Kjøperen skal forvisse seg om at varene er egnet for de produkter eller bruksområder de er tiltenkt før de tas i bruk.

Testing og undersøkelser

10. Dersom Kontraktsdokumentene tillater testing eller undersøkelse av varene av eller på vegne av Kjøperen før levering (enten på Selgers anlegg eller annet sted), skal Kjøperen undersøke og/eller teste varene innen 7 dager etter å ha blitt varslet av Selgeren om at varene er tilgjengelige for undersøkelse eller testing. Dersom Kjøperen ikke undersøker eller tester varene i løpet av tidsrommet angitt av Selgeren i varselet, eller dersom Kjøperen innen 14 dager etter slik undersøkelse eller testing ikke varsler Selgeren om at varene ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, og angir grunnene til dette, skal Kjøperen anses å ha endelig akseptert varene og har ikke rett til å avvise varene på grunnlag av det som en slik undersøkelse eller testing har eller ville ha avdekket.

Aksept av varer

11. Kjøperen skal anses å ha akseptert varene og at varene er i samsvar med Kontraktsdokumentene, med mindre:

(a) Kjøperen varsler i henhold til Vilkår 10, eller

(b) Kjøperen, dersom det er en mangel i varenes kvalitet eller tilstand, eller dersom varene ellers ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, og denne mangelen eller manglende samsvar var åpenbar ved grundig undersøkelse eller rimelig testing av varene (eller ville ha vært det hvis en grundig undersøkelse eller rimelig testing var blitt utført), varsle Selgeren om mangelen eller manglende samsvar innen 21 dager etter å ha mottatt varene og i alle tilfeller før de blir tatt i bruk eller videresolgt, og deretter gir Selgeren rimelig mulighet til å undersøke eller teste varene før de tas i bruk eller videreselges, eller

(c) Kjøperen, dersom det er en mangel i varenes kvalitet eller tilstand, eller varene på annen måte ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, og denne mangelen ikke var åpenbar ved grundig undersøkelse eller rimelig testing av varene (eller ikke ville ha vært det hvis grundig undersøkelse eller rimelig testing var blitt utført), varsler Selgeren om mangelen eller manglende samsvar omgående etter å ha oppdaget den og i alle tilfeller ikke senere enn 12 måneder etter å ha mottatt varene, og deretter gir Selgeren rimelig mulighet til å undersøke varene. Kjøperen skal gi Selgeren denne muligheten selv om varene er blitt inkorporert i en tredjeparts varer eller eiendeler, eller befinner seg i en tredjeparts lokaler eller på en tredjeparts eiendom.

Vekt og mengde

12. Med mindre Kontraktsdokumentene angir noe annet, skal Selgeren ha rett til å velge på hvilket grunnlag prisen på varene skal beregnes, og dette kan innebære at pris beregnes på et grunnlag som tar hensyn til alle tillatte standardtoleranser i bransjen som gjelder for slike varer, herunder vekt, lengde, tykkelse, vraking og/eller emballasje av varer.

(b) Vekten eller mengden av varene som er påtrykt Selgerens forsendelsesvarsel eller følgeseddel skal være endelig med mindre Kjøperen har varslet Selgeren om eventuelle avvik i vekt eller mengde innen 14 dager etter mottak av varene, og har gitt Selgeren rimelig mulighet til å bekrefte vekten og/eller mengden av varene som verifiseres før de er blitt tatt i bruk, behandlet eller solgt.

(c) Med mindre Kontraktsdokumentene utrykkelig angir noe annet, skal levering til Kjøperen av en vekt eller mengde av varer som er opptil 10 % mindre eller større enn det Selgeren har avtalt å selge, ikke utgjøre et brudd på kontrakten fra Selgerens side eller gi Kjøperen rett til å avvise varene som leveres. Dersom det forekommer slikt avvik fra hva Selgeren har avtalt å selge, skal fakturaprisen justeres tilsvarende.

Misligholdsbeføyelser

13. Forutsatt at Kjøperen har oppfylt kravene i Vilkår 10 eller 11 (etter hva som er relevant), og med forbehold om bestemmelsene i Vilkår 16, hvis varene (eller deler av dem) ved levering har mangler når det gjelder kvalitet eller tilstand eller (bortsett fra avvik i vekt eller mengde) ellers ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene,

(a) dersom Selgeren og Kjøperen er enige, plikt til å akseptere varene til en avtalt verdi, eller

(b) dersom Selgeren og Kjøperen ikke er enige innen 21 dager etter at Kjøperen varslet Selgeren i henhold til Vilkår 10 eller 11 (etter hva som er relevant), rett til å returnere de aktuelle varene til Selgeren, og deretter skal Selgeren, etter Selgerens skjønn, enten

 • reparere varene for Selgerens regning,
 • tilbakebetale Kjøperen, eller utstede en kreditnota for fakturaprisen for varene (inkludert frakt) og alle rimelige transportkostnader som Kjøperen påføres for å transportere de aktuelle varene fra stedet de opprinnelig ble levert, til det av Selgerens anlegg de ble sendt fra, eller til et annet sted angitt av Selgeren, eller
 • levere nye, tilsvarende varer til det opprinnelige leveringsstedet så snart som praktisk mulig.

Ansvarsbegrensning

14. (a) Tilsagnene i Vilkår 13 er gitt i stedet for andre misligholdsbeføyelser som Kjøperen kan ha (enten gjennom kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller annet) og skal være Kjøperens eneste misligholdsbeføyelse med hensyn til varer (eller deler av disse) som har mangler i kvalitet eller tilstand eller ellers ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene.

(b Selgerens (og dennes tilknyttede selskapers) ansvar overfor Kjøperen når det gjelder:

 • slike mangler og manglende samsvar, og
 • i tilfelle Selgeren ikke har rett til å påberope seg bestemmelsene i Vilkår 14(c) nedenfor, skal alle tap, skader eller utgifter som Kjøperen utsettes for eller påføres (herunder tap av fortjeneste, inntekt eller goodwill), uansett hvordan slike tap, skader eller utgifter har oppstått (herunder kontraktsbrudd, uaktsomhet eller brudd på noen av Selgerens plikter, uansett hvilke),

uansett formål (herunder i henhold til den aktuelle kontrakten og ved uaktsomhet eller annet erstatningsrettslig forhold) være begrenset til den laveste av kostnadene for å: (a) avhjelpe feil ved varene, (b) tilbakebetale eller utstede kreditnota for fakturaprisen for varene, eller (c) levere nye, tilsvarende varer i samsvar med Vilkår 13.

(c) Ikke under noen omstendighet skal Selgeren (eller noen av dennes tilknyttede selskaper) ha ansvar for tap, skader eller utgifter som Kjøperen utsettes for eller påføres (herunder tap av fortjeneste, inntekt eller goodwill), uansett hvordan slike tap, skader eller utgifter har oppstått (herunder kontraktsbrudd, uaktsomhet eller brudd på noen av Selgerens plikter), bortsett fra slik det er fastsatt i Vilkår 14 (a).

(d) Ingenting i disse Vilkårene skal utelukke eller begrense Selgerens ansvar for dødsfall eller personskade som forårsakes av Selgerens uaktsomhet eller som ellers er forbudt ved lov.

(e) Vilkår 14(a)–(d), Vilkår 9(a) og (b) og Vilkår 24(a)–(e) skal fortolkes individuelt og som separate kontraktsvilkår. Disse Vilkårene skal videreføres etter kontraktens avslutning, uansett grunn.

15. Kjøperen samtykker i å erstatte og holde Selgeren skadesløs mot alle krav, fordringer, rettsforfølgelse og søksmål som kan være reist eller ført mot Selgeren av enhver person, herunder kjøpere av varene eller produkter som lages av disse, som følge av bruk av slike varer eller produkter der disse varene brukes eller som følge av overtredelser av patenter, varemerker eller merkenavn, opphavsrett og lignende, eller en latent eller skjult mangel i kvaliteten på nevnte varer eller avledede produkter, eller farlige forhold knyttet til dette, og Kjøperen skal dekke kostnader, gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer) og utgifter, saksomkostninger, tilkjennelser og bøter for og på vegne av Selgeren, når de påløper eller forfaller.

Annensortering («non-prime»)

16. Varer som selges som «annensortering» («non-prime») eller varer som er akseptert av Kjøperen i henhold til Vilkår 13, og som Selgeren og Kjøperen er enige om er «annensortering» («non-prime»), selges som de er, uten garanti og med alle feil uansett om varene er blitt undersøkt av Kjøperen før levering. Alle erklæringer, spesifikasjoner, beskrivelser eller annen informasjon gitt av Selgeren med hensyn til slike varer, er gitt i god tro, men Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten av disse. Ikke under noen omstendigheter vil Selgeren ha plikt til å erstatte eller reparere slike varer, eller være ansvarlig for krav i forbindelse med dem. Dersom Kjøperen skal videreselge slike varer, skal Kjøperen påse at en bestemmelse tilsvarende dette vilkåret er innlemmet i videresalgsavtalen, med mindre de aktuelle varene eller den del Kjøperen videreselger før de videreselges er brakt i samsvar med anerkjente spesifikasjoner eller standarder.

Forbehold om eiendomsrett

17. (a) Med forbehold om eventuelle Incoterms som uttrykkelig er innlemmet i kontrakten gjennom noen av Kontraktsdokumentene, skal risikoen ved varene overføres til Kjøperen når varene leveres til Kjøperen.

(b) Selgeren og Kjøperen avtaler uttrykkelig at:

(1) før Selgeren har fått full betaling (i kontanter eller klarerte midler) for varene, og

(2) før alle pengebeløp som er forfalt eller som forfaller fra Kjøperen til Selgeren på hvilken som helst konto, er blitt betalt i sin helhet (i kontanter eller klarerte midler),

skal følgende bestemmelser gjelde:

 • Selger skal forbli juridisk og berettiget eier av varene,
 • Kjøperen skal ha rett til besittelse (men ikke eiendomsrett) til varene fra Selgeren, og sikre at varene er tydelig merket og kan identifiseres som Selgerens eiendom,
 • Selgeren kan når som helst få tilbake alle eller deler av varene fra Kjøperen dersom de er i Kjøperens besittelse og dersom noen av hendelsene i Vilkår 18 har inntruffet, og for dette formålet kan Selgeren, dennes hjelpere og representanter ta seg inn på eiendom eller i bygninger der varene befinner seg, og
 • Kjøperen har rett til å avhende slike varer (men kun mellom Kjøperen og dennes kunder) som hovedmann i sin normale forretningsdrift, men denne rettigheten kan opphøre når som helst ved at Selgeren varsler Kjøperen, og den opphører automatisk (uten varsel) når noen av hendelsene i Vilkår 18

Hvert delvilkår 17(b)(1) og (2) og delvilkår 17(b)(ii), (iii) og (iv) skal fortolkes og gjelde som et eget Vilkår, og dersom noen av disse uansett grunn ikke kan håndheves, skal de andre fortsatt være rettskraftige.

Oppsigelse og innstilling

18. Selgeren skal ha rett til, uten at dette berører Selgerens andre rettigheter og misligholdsbeføyelser, enten å si opp helt eller delvis én eller flere kontrakter mellom seg og Kjøperen, eller å innstille ytterligere leveringer i henhold til én eller flere kontrakter ved følgende hendelser:

(a) dersom Kjøperens gjeld til Selgeren er forfalt til betaling, men ikke er betalt,

(b) dersom Kjøperen har unnlatt å levere en remburs, en veksel eller annen sikkerhet som kreves i Kontraktsdokumentene, forutsatt at Selgerens rett til oppsigelse eller innstilling i henhold til dette Vilkåret bare gjelder for den bestemte kontrakten som Kjøperens unnlatelse gjelder for,

(c) dersom garantier eller annen sikkerhet for handel med hensyn til Kjøperens forpliktelser i henhold til kontrakten eller i henhold til Kontraktsdokumentene, annulleres, innstilles eller endres på noen måte,

(d) dersom leveringen (eller eventuelle tiltak som kreves i forbindelse med leveringen) ut fra Selgerens rimelige oppfatning vil innebære en grad av risiko for personers helse og sikkerhet som vil utgjøre et brudd eller et potensielt brudd på noen av Kjøperens og/eller Selgerens juridiske forpliktelser, eller de vil være for store eller urimelige,

(e) dersom Kjøperen har unnlatt å overta varene i henhold til kontrakt mellom Kjøperen og Selgeren på annen måte enn i samsvar med Kjøperens kontraktsfestede rettigheter, eller Kjøperen på annen måte har misligholdt en slik kontrakt,

(f) dersom Kjøperen blir betalingsudyktig eller inngår en gjeldsordning eller akkord (herunder en frivillig gjeldsordning) med sine kreditorer, eller som juridisk person har truffet et vedtak om frivillig avvikling bortsett fra når det utelukkende er med sikte på en frivillig omstrukturering eller dersom det er levert en begjæring om konkurskjennelse eller for at det skal utnevnes en bostyrer eller administrator, eller dersom en slik kjennelse er gitt eller slik utnevnelse er gjort, eller dersom Kjøperen, som enkeltperson eller selskap innstiller betaling av sin gjeld helt eller delvis, eller dersom det er søkt om en midlertidig kjennelse eller det er levert en begjæring om konkurs, eller dersom en slik kjennelse er gitt eller dersom Kjøperen, uansett om denne er en juridisk person eller ikke, skal gjennomføre eller være underlagt tilsvarende handlinger eller saksanlegg i henhold til lovgivning;

(g) dersom det innføres ny, ekstra eller økt skatt, offentlige avgifter, frakt eller toll som etter datoen for anbud eller kontrakten kan bli pålagt varene som skal selges, eller ved salg, levering eller andre handlinger i forbindelse med kontrakter som disse Vilkårene gjelder for, eller ved eksport eller import av varer eller materialer som kreves for å produsere varene, eller

(h) dersom Kjøperen unnlater å oppfylle en anmodning fra Selgeren om forskuddsbetaling eller sikkerhet i henhold til Vilkår 21 nedenfor.

Selgeren skal ha rett til å utøve sin rett til oppsigelse eller innstilling i henhold til dette Vilkåret når som helst i den tiden hendelsen som fører til slike rettigheter, fortsetter og ikke er blitt utbedret, og ved innstilling skal Selgeren ha rett til, som en betingelse for å gjenoppta levering i henhold til en kontrakt med Kjøperen, å kreve forhåndsbetaling av, eller sikkerhet som Selgeren kan kreve for betalingen av, prisen for ytterligere varer.

Dersom Selgeren har rett til å utøve sin rett til oppsigelse eller innstilling i henhold til dette Vilkåret, skal Selgeren videre ha rett til, gjennom å varsle Kjøperen, å behandle alle beløp som skal betales til Selgeren etter en kontrakt mellom Selgeren og Kjøperen, men som ikke da har forfalt, som om de umiddelbart forfaller til betaling.

Betaling og prissetting

19. Kjøperen skal ikke ha rett til å holde tilbake betaling for levering av varer eller annet i henhold til Kontraktsdokumentene, til Selgeren, på grunn av eventuelle omtvistede krav fra Kjøperen angående mangelfulle varer eller andre angivelige brudd på Kontraktsdokumentene, og Kjøperen skal heller ikke ha rett til å motregne mot beløp som skal betales til Selgeren for levering av varer eller annet i henhold til Kontraktsdokumentene, eventuelle pengebeløp som på det tidspunktet ikke skal betales av Selgeren eller som Selgeren bestrider ansvaret for.

20. (a) Prisen som skal betales av Kjøperen for hver levering skal være den prisen som er fastsatt i Kontraktsdokumentene med tillegg av merverdiavgift og andre avgifter i forbindelse med salg eller levering av varer, som Selgeren plikter å betale, og frakt og andre gebyrer som er angitt i Kontraktsdokumentene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i Kontraktsdokumentene, skal prisen for hver levering (inklusive merverdiavgift, andre avgifter, frakt og andre gebyrer) betales i sin helhet og være mottatt av Selgeren senest 30 dager etter fakturadatoen. Selgeren skal ha rett til å belaste renter på eventuelle beløp som ikke er betalt. Rentene skal beregnes i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (1976-12-17-100, slik den til enhver tid kan være endret).

(b) Selgeren skal videre ha rett til å få tilbakebetalt fra Kjøperen alle kostnader som Selgeren har pådratt seg eller som er påløpt på Selgerens vegne ved inndriving av beløp som ikke er betalt i sin helhet, når dette beløpet forfaller til betaling, og Kjøperen skal holde Selgeren skadesløs for alle slike kostnader.

(c) Betaling skal gjøres i NOK eller i valutaen som er angitt i Kontraktsdokumentene. Med forbehold for hva som angis i Vilkår 19 skal dette beløpet ikke være gjenstand for rabatt eller fradrag, bortsett fra slik Selgeren har samtykket til i Kontraktsdokumentene.

21. Selgeren kan når som helst, enten før påbegynt gjennomføring av kontrakten eller delvis gjennomføring, kreve fra Kjøperen, helt eller delvis, en forskuddsbetaling eller en garanti som Selgeren aksepterer, for at Kjøperen skal oppfylle sine forpliktelser overfor Selgeren på en tilfredsstillende måte. Selgeren har ingen plikt til å begrunne sitt krav om slik forskuddsbetaling eller garanti.

Varsler

22. (a) Med mindre annet uttrykkelig er angitt i noen av Kontraktsdokumentene, skal et varsel i forbindelse med kontrakten bare være gyldig dersom det er skriftlig. E-post og varsler som er gitt gjennom Selgerens elektroniske datautvekslingssystem er tillatt.

(b) Varsler i forbindelse med kontrakten eller noen av Kontraktsdokumentene skal sendes til en part på den adresse eller nummer og til den kontaktperson som er angitt i Kontraktsdokumentene, under den forutsetning at en part kan endre sin kontaktinformasjon for varsling ved å underrette den andre parten om endringen i samsvar med dette Vilkåret.

Tredjepartsrettigheter

23. Selgeren og Kjøperen samtykker i at dersom noen vilkår i kontrakten eller noen vilkår i Kontraktsdokumentene hevder å gi en fordel til en person som ikke er part i kontrakten (en «tredjepart»), skal dette vilkåret ikke kunne gjøres gjeldende av en slik tredjepart.

Hele avtalen

24.(a) Kontraktsdokumentene skal utgjøre den fullstendige og eneste avtalen mellom partene i forbindelse med innholdet i kontrakten.

(b) Kjøperen kan ved inngåelse av kontrakten ikke påberope seg erklæringer forut for kontraktsinngåelsen som ikke er angitt i Kontraktsdokumentene.

(c) Bortsett fra i tilfelle av bedrageri har ingen av partene rett til å anlegge søksmål mot en annen part til denne avtale på grunn av konflikter som oppstår gjennom eller i forbindelse med erklæringer forut for kontraktsinngåelsen, bortsett fra i den grad de er gjentatt i Kontraktsdokumentene.

(d) For dette Vilkårets formål skal «erklæring forut for kontraktsinngåelsen» omfatte alle utkast, avtaler, forpliktelser, fremstillinger, garantier, tilsagn, forsikringer eller ordninger av alle slag, enten de er skriftlige eller ikke, tilknyttet innholdet i kontrakten, som er utferdiget eller gitt av noen person på noe tidspunkt før datoen for denne avtalen.

(e) Dersom Selgeren gir opplysninger eller råd til Kjøperen i forbindelse med levering av andre varer enn det som kreves i Kontraktsdokumentene, har Selgeren ikke noe ansvar for eventuelle unøyaktige, villedende eller ufullstendige opplysninger eller råd. Før Kjøperen kan stole på opplysninger eller råd som Selgeren eller eventuelle tilknyttede selskap kan ha gitt, skal Kjøperen forvisse seg om at opplysningene eller rådene er nøyaktige og passende.

Ingen avkall

25. Rettighetene til Selgeren eller Kjøperen skal ikke berøres eller begrenses av noen ettergivelse eller avståelse som er gitt av en av partene til den andre, og ingen avkall fra en av partene med hensyn til noe brudd skal fungere som et avkall når det gjelder etterfølgende brudd. Alle avvik og endringer fra vilkårene i kontrakten må være avtalt mellom partene i et Kontraktsdokument.

Bestemmelsenes uavhengige gyldighet

26. Dersom noen av bestemmelsene i kontrakten skulle anses å være virkningsløse, ikke rettskraftige eller på annen måte ugyldige, skal alle de andre bestemmelsene i kontrakten, og resten av bestemmelsen der virkningen av en del av den anses å være virkningsløs, ikke rettskraftig eller på annen måte ugyldig, fortsatt ha full gyldighet.

Lovvalg og jurisdiksjon

27.(a) Kontrakten og Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene) skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i Norge, unntatt bestemmelsene om lovvalg. Lov om kjøp (1988-05-13-27, slik den til enhver tid kan være endret) og CISG (FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp) skal ikke gjelde for kontrakten og/eller Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene) og holdes herved utenfor.

(b) Konflikter, tvister eller krav som oppstår som følge av eller knytter seg til kontrakten og/eller Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene), eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet av kontrakten og/eller Kontraktsdokumentene (inklusive disse Vilkårene), skal bli endelig avgjort ved voldgift i samsvar med voldgiftsreglene for Instituttet for Voldgift til Oslo Chamber of Commerce ("OCC"). Voldgiftssetet skal være i Oslo, og voldgiftsspråket skal være engelsk. Voldgiftsdomstolen skal bestå av tre voldgiftsdommere, med mindre OCC etter e

Kategorier
For further information